Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2020): KULTURA OBYWATELSKA

Temat numeru

Apparent Actions as a Degradation of Civic Culture?

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2020.27.05
Przesłane: 11 czerwca 2020
Opublikowane: 22.12.2020

Abstrakt

In the 1970s, the Polish sociologist Jan Lutyński created the concept of ‘apparent actions’, that is, activeness undertaken by public authorities at any level which, instead of achieving the set goals, only create a fiction of their achievement. The aim of the article is to answer the question about the impact of apparent actions on civic culture. In other words, it is a question of whether, and if so, to what extent, activeness bearing the features of apparent actions described by Lutyński are implicated in the manifestations of (local) civic culture. The hypothesis put forward assumes that apparent actions have a negative impact on civic culture, devastating its individual manifestations and reducing the level of civic activity.

Bibliografia

 1. Almond G.A., Verba S., Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Sage Publications, Inc., 1963.
 2. Andrews R., Civic Culture and Public Service Failure: An Empirical Exploration, Urban Studies, April 1, 2007.
 3. Arnstein S.R, „A Ladder of Citzen Partcipaton”, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969.
 4. Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 5. Bilewicz A., Odnowa etosu społecznikowskiego? O inteligenckim charakterze niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznych, w: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, G. Chimiak, K. Iwińska (red.).
 6. Chimiak G., How individualists make solidarity work, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.
 7. Dalton R.J., Welzel Ch., Political Culture and Value Change, w: R. J Dalton, Ch. Welzel, Ch. (red.), The Civic Culture Transformed From Allegiant to Assertive Citizens. Cambridge: University Press, 2014.
 8. Dalton R.J., Welzel Ch.(red), The Civic Culture Transformed From Allegiant to Assertive Citizens. Cambridge: University Press, 2014.
 9. Dudzikowa M., Blokowanie mechanizmów działań pozornych w systemie edukacji – wymogiem jego rewitalizacji; głos w dyskusji, w: Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Rocznik 2013, numer 1/27/.
 10. Dudzikowa M., Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), [w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 11. Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.
 12. Erbel J., Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego, „Władza Sądzenia”, nr 4, s. 37–47 [dostęp 15.03.2010]. Dostępny na www.wladzasadzenia.pl.
 13. Esteves A.M., Motta S., Cox L., „Civil society" versus social movements, Interface: a journal for and about social movements, Volume 1 (2): 1 - 21 (November 2009).
 14. Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrsk M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2010.
 15. Frątczak-Mueller J., Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego, Zoon Politikon 7, 2016.
 16. Freise M., Paulsen F., Walter A., Civil Society and Innovative Public Administration: Lessons Learned, in: Civil Society and Innovative Public Administration, Civil Society and Innovative Public Administration, M. Freise, F. Paulsen, A. Walter (red.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany 2015.
 17. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przekł. z ang. Anna i Leszek Śliwa, wyd. PWN, Warszawa – Wrocław 1997.
 18. Gadowska K., Działania pozorne. Problem upolitycznienia procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Polsce, w: „Przegląd Socjologiczny” 2009, nr 1.
 19. Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa 2006.
 20. Gwardys-Szczęsna S., Pozór w edukacji ekologicznej, Edukacja Humanistyczna nr 1 (30), 2014.
 21. Hardin R., Zaufanie, Wydawnistwo Sic!, Warszawa 2009.
 22. Inglehart R., Trust, well-being and democracy, w: M. Warren (red.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, New York–Cambridge, 1999.
 23. Janmaata J.G., Civic Culture in Western and Eastern Europe, European Journal of Sociology, 47(3), 2006.
 24. Jaskuła S., Działania pozorne w ewaluacji w obszarze szkolnictwa wyższego, Annales N - Educatio Nova, vol IV, 2019.
 25. Kubicki P., Polskie ruchy miejskie: Polityczne czy kulturowe?, Przegląd Socjologiczny, 2016, LXV (65)/ 1.
 26. Kwiatkowski M., Działania pozorne w systemie postmonocentrycznym, w: Normatywność współczesnej Polski, J. Kwaśniewski (red.), IPSIR UW, Warszawa 2005.
 27. Luhmann N., Trust and Power, Nowy York 1979.
 28. Makowski G., Socjologiczno-prawne uwarunkowania nieformalnych inicjatyw obywatelskich, w: S. Mocek (red.), Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem, Warszawa 2014.
 29. Mańka-Szulik M., Samorząd terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 79/2015.
 30. Matczak P., Jeran A., Mączka K., Nowak M., Śliwa P., Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII, zeszyt 3, 2015;
 31. Parys K., Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej NUMER 4/2014.
 32. Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Komitet Wydawniczy ZNAK, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 33. Putnam R.D., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłu.m J. Szacki, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 1995.
 34. Putnam R.D., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 35. Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 245, 2010.
 36. Sekuła P., Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009.
 37. Siemieński J., Kultura polityczna wieku XVI., w:: Kultura staropolska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1932, pobrane: http://www.polskietradycje.pl/artykuly/widok/452.
 38. Sowada T., Ruchy miejskie w działaniu. Oblicza partycypacji, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2019.
 39. Stempień J.R., Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, Przegląd Socjologiczny tom LVIII/1
 40. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność. Studia Socjologiczne 4/1997.
 41. Sztompka P., Zaufanie: brakujące ogniwo polskiej transformacji, Odra, nr. 3, marzec 2009.
 42. Taylor P., Funk C., Clark A., Americans and Social Trust: Who, Where and Why, Pew Research Center, 2007.
 43. Theiss M, Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 44. Uslaner E.M, Trust and Civic Engagement in East and West, W: G. Badescu and Eric M. Uslaner (red.), Social Capital and the Transition to Democracy London, 2003.
 45. Wnuk-Lipiński E., Bukowska X., Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie)obywatelskiego, w: Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego, B. W. Mach (red)., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 46. Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 47. Ziętek A., O polityce i nowej metodologii jej badań. Przykład nieformalnych ruchów społecznych, w: Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, W. Bulira (red.), Lublin 2018.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.