Od dyktatury ekspertów do demokracji nieliberalnej

Podejście systemowe do demokracji deliberacyjnej i jego braki


Abstrakt

Brak transparentności procesów decyzyjnych typowy dla demokracji liberalnych oraz związany z nim kryzys zaufania obywateli wobec instytucji politycznych to jedne z głównych przyczyn sukcesów odnoszonych przez stronników demokracji nieliberalnej. Zdaniem krytyków liberalizmu zbyt wiele decyzji współcześnie delegowanych jest do ciał nienadzorowanych demokratycznie. Zwolennicy koncepcji demokracji deliberacyjnej formułują różne remedia na tę sytuację. Nie czynią tego jednak stronnicy najpopularniejszej obecnie z wersji demokracji deliberacyjnej – podejścia systemowego do deliberacji. Autor artykułu twierdzi, że podejście to może legitymizować „niedemokratyczny liberalizm” – jedną z przyczyn kryzysu demokracji liberalnej. Celem artykułu jest prezentacja i ocena stosunku zwolenników podejścia systemowego do roli odgrywanej w procesie politycznym przez nienadzorowane demokratycznie gremia eksperckie.


Anderson E., Democracy: Instrumental vs. Non-Instrumental Value, w: T. Christiano, J. Christman (red.): Contemporary Debates in Political Philosophy, Malden (MA) 2009, s. 213–227

Beck U., World Risk Society as Cosmopolitan Society? Ecological Questions in a Framework of Manufactured Uncertainties, „Theory, Culture & Society” 1996, t. 13, nr 4, s. 1-32

Best J., Bring Politics Back to Monetary Policy, “Foreign Affairs”, 6 grudnia 2017 (źródło: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-12-06/bring-politicsback-monetary-policy, dostęp: 30.03.2020)

Best J., Technocratic Exceptionalism, “International Political Sociology”, t. 12, nr 4, 2018, s. 328-345

Bijker W.E., R. Bal, R. Hendricks, The Paradox of Scientific Authority, Cambridge (MA)–London 2009

Bobbio N., Liberalizm i demokracja, przekład P. Bravo, Kraków-Warszawa 1998

Brennan J., Against Democracy, Princeton 2016

Breyer S., Breaking the Vicious Circle. Toward Effective Risk Regulation, Cambridge (MA) 1993

Bruff I., The Rise of Authoritarian Neoliberalism, “Rethinking Marxism”, 2014. 26(1), s. 113-129

Callon M., P. Lascoumes, Y. Barthe, Acting in an Uncertain World, Cambridge, Mass. 2009

Chalmers A.W., Getting a Seat at the Table: Capital, Capture and Expert Groups in the European Union, “West European Politics”, 37:5, 2014, s. 976-992

Christiano T., Rational deliberation among experts and citizens, w: J. Parkinson, J. Mansbridge (red.): Deliberative Systems, Cambridge 2012, s. 27-51

Coleman J., J. Ferejohn, Democracy and Social Choice, „Ethics” 1986, t. 97, nr 1, s. 6-25

Collins H., Czy wszyscy jesteśmy ekspertami?, przekład E. Bińczyk, J, Grygieńć, Warszawa 2018

Collins H., R. Evans, Third Wave of Science Studies, „Social Studies of Science” 2002, t. 32, nr 2, s. 235–296

Collins H., R. Evans, Why Democracies Need Science, Cambridge 2017

Warren M.E. (red.): Democracy and Trust, Cambridge 1999

Diggins J.P., Iluzje pragmatyzmu: modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu, przekład M. Filipczuk, Warszawa 2010

Dryzek J., Deliberative Democracy and Beyond, Oxford 2000

Epstein S., The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials, „Science, Technology, & Human Values” 1995, t. 20, nr 4, s. 408–437

Eseje polityczne federalistów, przekład B. Czarska, Warszawa-Kraków 1999

Esterling K. M., The Political Economy of Expertise. Information and Efficiency in American National Politics, Ann Arbor 2004

Estlund D., Autorytet demokracji, przekład J. Grygieńć, T.S. Markiewka, Toruń 2019

Góra M., C. Holst, M. Warat (red.): Expertisation and Democracy in Europe, New York 2018

Eyal G., The Crisis of Expertise, Cambridge 2019

Filipowicz S., Demokracja: o władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007

Fishkin J.S., Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Control, New Haven (CT)–London 1991

Fishkin J.S., The Voice of the People. Public Opinion and Democracy, New Haven (CT)–London 1995

Fishkin J.S., Toward Deliberative Democracy: Experimenting with an Ideal, w: S. Elkin, K.E. Soltan (red.): Citizen Competence and Democratic Institutions, University Park, Penn. 1999, s. 279-290

Floridia A., From Participation to Deliberation, przekład S. De Sanctis, Colchester 2017

Fuerstein M., Epistemic Democracy and the Social Character of Knowledge, „Episteme. A Journal of Social Epistemology” 2008, t. 5, nr 1, s. 74-93

Fung A., Empowered Participation, Princeton 2004

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008

Goldman A., Experts: Which Ones Should We Trust, w: A. Goldman, D. Whitcome (red.): Social Epistemology. Essential Readings, Oxford 2011, s. 109-133

Greenberg J., Crusaders in the Courts, New York 1995

Grygieńć J., Demokracja na rozdrożu, Kraków 2017

Gutmann A., D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton (NJ) 2004

Haas P.M., Ideas, Experts and Governance, w: M. Ambrus, K. Arts, E. Hey, H. Raulus (red.): The Role of ‘Experts’ in International and European Decision-Making Processes, Cambridge 2014, s. 19-43

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie, przekład A. Romaniuk, A. Marszałek, Warszawa 2005

Habermas J., Teoria i praktyka, przekład M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, Warszawa 1983

Hardin R., Zaufanie, przekład A. Gruba, Warszawa 2009

Hardwig J., Epistemic Dependence, “The Journal of Philosophy”, t. 82, nr 7, 1985, s. 335-349

Hardwig J., Role of Trust in Knowledge, “Journal of Philosophy”, t. 88, nr 12, 1991, s. 693-708

Haskell J., Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the Populist Myth, Oxford 2001

Holzer B., M.P. Sorensen, Rethinking Subpolitics: Beyond the ‘Iron Cage’ of Modern Politics, „Theory, Culture & Society” 2003, t. 20, nr 2, s. 79-102

Irwin A., Citizen Science. A Study of People, Expertise and Sustainable Development, London–New York 1995

Jasanoff S., Design on Nature, Princeton 2005

Jasanoff S., The political science of risk perception, „Reliability Engineering & System Safety” 1998, t. 59, nr 1, s. 91-99

Kitcher P., Science, Truth, and Democracy, Oxford 2001

Klarman M.J., From Jim Crow to Civil Rights, Oxford 2004

Landemore H., Democratic Reason, Princeton 2012

Levitsky S., L. Way, Assessing the Quality of Democracy, “Journal of Democracy”, 2002, vol. 13, nr 2, s. 51–65

Lilla M., Koniec liberalizmu jaki znamy, Ł. Pawłowski, Warszawa 2018

Madalina Busuioc E., Blurred areas of responsibility: European agencies’ scientific ‘opinions’ under scrutiny, w: M. Ambrus, K. Arts, E. Hey, H. Raulus (red.): The Role of ‘Experts’ in International and European Decision-Making Processes, Cambridge 2014, s. 383-402

Mansbridge J., J. Bohman, S. Chambers, T. Christiano, A. Fung, J. Parkinson, D.F. Thompson, M.E. Warren, A systemic Approach to Deliberative Democracy, w: J. Parkinson, J. Mansbridge (red.): Deliberative Systems, Cambridge 2012, s. 1-26

Metz J., The European Commission, Expert Groups, and the Policy Process, Basinstoke 2015

Mounk Y., Lud kontra demokracja, przekład K. Gucio, Warszawa 2019

Muller J.-W., Co to jest populizm?, przekład M. Sutowski, Warszawa 2017

Oreskes N., E.M. Conway, Merchants of Doubt, New York 2010

Owen D., G. Smith, Survey Article: Deliberation & The Systemic Turn, „The Journal of Political Philosophy”, t. 23, nr 2, 2015, s. 213-234

Pabst A., The Demons of Liberal Democracy, Cambridge 2019

Prostak R., Teista w demoliberalnym świecie, Kraków 2014

Radaelli C., The Public Policy of the European Union: Whither Politics of Expertise?', “Journal of European Public Policy”, 6(5), 1999, s. 757-774

Rawls J., Liberalizm polityczny, przekład A. Romaniuk, Warszawa 2012

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przekład M. Panufiuk, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 2013

Riker W.H., Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice, San Francisco 1982

Runciman D., Jak kończy się demokracja, przekład S. Żuchowski, Warszawa 2019

Sadurski W., Albo liberalna, albo żadna. „Nieliberalna demokracja” to polityczny jednorożec, “Gazeta Wyborcza”, 11 maja 2018

Schudson M., The Trouble with Experts – and Why Democracies Need Them, „Theory and Society” 2006, t. 35, s. 491–506

Shapiro I., Stan teorii demokracji, przekład I. Kisilowska, Warszawa 2006

Slovic P., B. Fischhoff, S. Lichtenstein, Facts versus Fears: Understanding Perceived Risk, w: D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky (red.): Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge 1992,, s. 477-489

Stears M., Demanding Democracy. American Radicals in Search of a New Politics, Princeton (NJ) 2010

Sunstein C., Deliberating Groups versus Prediction Markets, w: A. Goldman, D. Whitcomb (red.): Episteme, Oxford 2010, s. 192–213

Sunstein C., Infotopia, przekład K. Bartuzi, Warszawa 2009

Sunstein C.R., Deliberation, Democracy, Disagreement, w: R. Bontekoe, M. Stepaniants (red.): Justice and Democracy. Cross-Cultural Perspectives, Honolulu 1997, s. 93–117

Surowiecki J., Mądrość tłumów, przekład K. Rojek, Gliwice 2010

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007

Tam H., Komunitaryzm, przekład A. Szahaj, J. Grygieńć, Toruń 2011

Thompson D., Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science, „Annual Review of Political Science”, 2008, t. 11, nr 1, s. 497–520

Gambetta D. (red.):Trust: Making and Breaking Co-operative Relations, Oxford 1988

Tversky A., D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, w: D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky (red.): Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge 1992, s. 3-20

Weinberg A., Science and Trans-Science, „Minerva” 1972, t. 10, nr 2, s. 209–222

Wynne B., May the Sheep Safely Graze? A Reflexive View of the Expert-Lay Knowledge Divide, w: S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne (red.): Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology , London 1996, s. 44–83

Zakaria F., Przyszłość demokracji, przekład T. Bieroń, Warszawa 2018

Zakaria F., The Rise of Illiberal Democracy, „Foreign Affairs”, 76, 6, Nov/Dec 1997, s. 22-43

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, przekład J. Bednarek, Warszawa 2018

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-21


Grygieńć, J. (2021). Od dyktatury ekspertów do demokracji nieliberalnej. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 28, 15-40. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.28.04

Janusz Grygieńć  jgrygienc@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8586-6820

Doktor habilitowany, profesor UMK, filozof i politolog. Autor m.in. monografii Wola powszechna w filozofii politycznej (Toruń 2012) i Demokracja na rozdrożu (Kraków 2017). Jego zainteresowana skupiają się na epistemicznych ujęciach demokracji deliberacyjnej oraz roli ekspertów w demokratycznych procesach decyzyjnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej.