Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 51 Nr 4 (2023)

Społeczeństwo

Kultura bezpieczeństwa społecznego migrantów w Polsce w świetle wyzwań i zagrożeń na przykładzie COVID-19 i wojny w Ukrainie

DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2023.51.4.03
Przesłane: 13 czerwca 2024
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

Contemporary reasons for migration are diverse and they are treated as the most active factor of human activity. Highlighting the scale of migration processes that generate challenges and threats in the modern world seems fully justified. Analysis of the experience of the influx of Ukrainian immigrants for economic purposes as a result of the migration crisis of 2015–2018, the mass influx of foreigners during the crisis on the Polish-Belarusian border and the specific exodus of war refugees from Ukraine as a result of the military conflict triggered profound changes in Poland’s migration policy. This article presents the expansion of the causes and effects of the above phenomena on state security in the social and economic dimensions. The role of migration policy in the new and changing security architecture was also highlighted.

Bibliografia

 1. Adamczyk A., Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka migracyjna, www.czasopisma.pan.pl [dostęp: 04.04.2023].
 2. Bielanowska J., Bezpieczeństwo kulturowe Polski w obliczu kryzysu humanitarnego na granicy wschodniej w kontekście normatywnych uregulowań prawnych, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2022, nr 2, s. 13–28.
 3. Brunarska Z., Kaczmarczyk P., Piekut A., Postawy wobec imigrantów „starych” i „nowych” krajach imigracyjnych. Czy historia ma znaczenie?, [w:] P.B. Sztabiński, D. Przybysz, F. Sztabiński (red.), POLSKA–EUROPA. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2018/19, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2020.
 4. Cieślarczyk M., Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w perspektywie kulturowej, [w:] E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 5. Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wyd. AP, Siedlce 2010.
 6. Duszczyk M., Polska polityka imigracyjne a rynek pracy, ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 7. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 8. Kaczmarczyk P., Czy Polska potrzebuje polityki migracyjnej?, [w:] K. Markowski (red.), Konsekwencje zmian demograficznych, Materiały z III Kongresu Demograficznego, cz. I, Warszawa 2022.
 9. Kowalska P., Witaszek Z., Kultura bezpieczeństwa w negocjacjach. Wybrane aspekty, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2022, nr 2 (55), s. 49–63.
 10. Krzyżak K., Zagrożenia w zglobalizowanym świecie – wybrane przykłady, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2020, t. 12.
 11. Lalak D. (red.)., Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 12. Leska-Ślęzak J., Ślęzak J., Bezpieczeństwo społeczne migrantów w Polsce po 2015 roku, [w:] J. Fabisiak, H. Sommer, T. Kostecki, G. Zakrzewski, Funkcje bezpieczeństwa, cz. III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2023.
 13. Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Aperion w Krakowie, Kraków 2017.
 14. Polacy mogli wydać nawet 10 mld PLN na pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2022.
 15. Sierpowska I., Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, „Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 16 (3), s. 45–58.
 16. Suduł R., Definicje i uwarunkowania nielegalnej migracji, „Rocznik Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2012–2013, t. VIII–IX, nr 1, s. 373–394.
 17. Śleszyński P., Wpływ pandemii COVID-19 na przestrzenne struktury demograficzne i osadnicze Polski – wstępne wnioski i hipotezy, [w:] K. Markowski (red.). Konsekwencje zmian demograficznych, Materiały z III Kongresu Demograficznego, Cz. I.
 18. Ziętarski M., Tureckie remedium i ukraiński imposybilizm w tle kryzysu migracyjnego, [w:] A. Kwiatkowski (red.), Europa w dobie kryzysu migracyjnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego, Kraków 2016.
 19. Ziętek A., Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN” 2017, nr 12 (3), s. 23–42.

Downloads

Download data is not yet available.