Instrukcje dla recenzentek i recenzentów

Proces recenzyjny jest kluczowym elementem procesu publikacyjnego. Ma za zadnie pomóc redakcji w wyłonieniu tekstów, które zostaną opublikowane w czasopiśmie oraz dostarczenie autorkom/autorom informacji zwrotnej dotyczącej tekstu i mogącej  wpłynąć pozytywnie na jego ostateczny kształt.

Na recenzentki i recenzentów powoływane są osoby, które posiadają udokumentowane publikacjami w danym obszarze tematycznym kompetencje do oceny manuskryptu. Po otrzymaniu zaproszenia do recenzowania tekstu recenzent/ka jest zobowiązany/zobowiązana ocenić swoje merytoryczne kwalifikacje do jego oceny i podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia.

Od recenzentek i recenzentów oczekuje się obiektywności oraz rzetelności w ocenie manuskryptów. Recenzje powinny być przejrzyste oraz szczegółowo uargumentowane, by mogły służyć autorkom/autorom w pracy nad ostatecznym kształtem tekstu. Uwagi recenzentek i recenzentów powinny być merytoryczne i dotyczyć wyłącznie tekstu, nigdy osoby autorki/autora.

Proces recenzyjny przebiega za pośrednictwem platformy czasopisma: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c. Od recenzentek i recenzentów wymaga się rejestracji na platformie.

Recenzje odbywają się za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza recenzyjnego, który obejmuje pytania o oryginalność stawianego problemu, adekwatność wyboru metodologii, konstrukcję tekstu i jego logiczną spójność, bibliografię oraz poprawność językową. Prosimy recenzentki/recenzentów o szczegółowe odniesienie się do wszystkich wymienionych kwestii. Dopuszczamy również recenzje opisowe zawierające odpowiedzi na powyższe pytania.

Formularz recenzyjny przewiduje następujące rekomendacje: (a) „przyjąć bez zmian”, (b) „przyjąć warunkowo, po wprowadzeniu zmian oraz po przyjęciu poddać ponownej ocenie”, (c) „przyjąć warunkowo, po wprowadzeniu zmian oraz po przyjęciu nie poddawać ponownej ocenie”, (d) „odrzucić z powodu niedostatecznej jakości naukowej”.

Formularz recenzji