O czasopiśmie

„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Powstało w chwili odrodzenia polskiej socjologii po czasach stalinowskich. Stało się i pozostaje pismem, które łączy dorobek wielkich przedstawicieli tej dyscypliny, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, w tym przede wszystkim jego redaktorów naczelnych: Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967-1989), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016) ze współczesnymi osiągnięciami.

Aktualnie współwydawcami czasopisma są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Kwartalnik prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Są to teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki.

"Kultura i Społeczeństwo" jest czasopismem typu open access, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, a także wykorzystywać je do wszelkich innych celów zgodnych z prawem, bez pytania o wcześniejszą zgodę wydawcy lub autora. Od 2019 roku wszystkie artykuły publikujemy w otwartym dostępie na naszej stronie internetowej. Starsze artykuły (od 2011 r.) są stale dostępne bezpłatnie do czytania i pobierania ze strony Czytelni Czasopism.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Kultura i Społeczeństwo” zamieszcza teksty naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk socjologicznych, nauk o kulturze i religii. Oczekujemy zarówno prac poświęconych refleksji teoretycznej, jak i zorientowanych empirycznie. Publikujemy również dyskusje naukowe oraz omówienia książek. Celem naszym jest włączenie polskich najnowszych dokonań naukowych z tego zakresu w światowy obieg literatury naukowej. Ponadto staramy się utrwalać wiedzę o historii nauk społecznych i humanistycznych w Polsce, publikując oryginalne opracowania i zachowane źródła.

Za publikacje w „Kulturze i Społeczeństwie” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 70 punktów.