Dobro wspólne okiem socjologa — kilka uwag porządkujących


Abstrakt

This text can be defined as an attempt to look at the question of the common good through sociological glasses. The author suggests that many of the issues subsumed under  the term “the common good” have already been elucidated and described in detail on the basis of classical and contemporary sociology. If it is assumed that the common good can be understood triply, as (1) a postulate of the social good, (2) materially, as an object of collective ownership, and (3) as an effect of the individual’s life in society, then it must be admitted that, at least in the third case, reference to the collected achievements of sociology is necessary in order to describe the common good properly.


Słowa kluczowe

wielość; uspołecznienie; własność; dobra wspólnej puli

Benkler Yochai, 2008, Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność, tłum. Rafał Próchniak, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Bollier David, 2014, The Commons. Dobro wspólne dla każdego, tłumaczenie, wydanie i druk: Spółdzielnia Socjalna Faktoria, Zielonka.

Coase Ronald, 1937, The Nature of the Firm, „Economica”, t. 4, s. 386–405.

Connell W. R., 1987, Gender and Power. Society, the Person, and Sexual Politics, Allen & Unwin–Polity Press, Sydney–Cambridge–Stanford.

Connell W. R., 1995, Masculinities, Polity Press–Allen & Unwin, Sydney–Cambridge–Berkeley.

Durkheim Emile, 2010, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. Anna Zadrożyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Elias Norbert, 2008, Społeczeństwo jednostek, tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens Anthony, 2006, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa.

Granovetter Mark, 1985, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, „American Journal of Sociology”, t. 91, s. 481–510.

Hardin Garrett, 1968, The Tragedy of the Commons, „Science”, t. 162, s. 1243–1248.

Hardt Michael, Negri Antonio, 2004, Multitude, Penguin Books, London.

Hardt Michael, Negri Antonio, 2005, Imperium, tłum. Adam Kołbaniuk, Sergiusz Ślusarski, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa.

Hardt Michael, Negri Antonio, 2012, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, tłum. Praktyka Teoretyczna, Korporacja Ha!art, Kraków.

Hofmokl Justyna, 2009, Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kaufmann Jean-Claude, 2004, Ego: socjologia jednostki, tłum. Krzysztof Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kochan Jerzy, 2004, Wolność i interpelacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Krzysztofek Kazimierz, 2012, Permanentna zmiana? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych, „Studia Socjologiczne”, nr 207, s. 9–39.

Lemley Mark A., 2004, Property, Intellectual Property, and Free Riding, „John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper” No. 291.

Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Scholar, Warszawa.

Mika Bartosz, 2013, Cyfrowi kolaboranci — tłumacze-hobbiści w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo My Book, Szczecin.

Mika Bartosz, 2016, Intellectual Property — Key Factor of Information Age, w: Katarzyna Śledziewska (red), Digital Ecosystems Smart Economy and Innovation, DELab UW, Warszawa.

Novak Michael, 1998, Wolne osoby i dobro wspólne, tłum. Grzegorz Łuczkiewicz, Znak, Kraków.

Ostrom Elinor, 1990, Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge.

Ostrom Elinor, Hess Charlotte, 2003, Ideas Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool-Resource, „Law and Contemporary Problems”, t. 66, s. 111–146.

Ratajczak Mikołaj, 2010, Wielość: produkcja wspólnotowości, „Praktyka Teoretyczna”, nr 1, s. 159–188.

Ratajczak Mikołaj, 2015, Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna”, nr 15, s. 57–94.

Roggero Gigi, 2011, Pięć tez o dobru wspólnym, „Praktyka Teoretyczna”, nr 4, s. 69–83.

Szadkowski Krystian, 2015, Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szahaj Andrzej, 2014, Kapitalizm drobnego druku, Książka i Prasa, Warszawa.

Szczurkiewicz Tadeusz, 1969, Niektóre problemy socjologii ogólnej, w: Tadeusz Szczurkiewicz, Studia socjologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Sztompka Piotr, 2012, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.

Walczak-Duraj Danuta, 2014, Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 17, nr 3, s. 7–17.

Weber Max, 2002, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Znaniecki Florian, 1974, Ludzie teraźniejszości a cywilizacja przyszłości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-10


Mika, B. (2017). Dobro wspólne okiem socjologa — kilka uwag porządkujących. Kultura I Społeczeństwo, 61(4), 49-63. https://doi.org/10.35757/KiS.2017.61.4.3

Bartosz Mika  bartosz.mika@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8204-5373