Dylematy polskich migrantów lifestylowych po Brexicie w ujęciu morfogenetycznym M. Archer


Abstrakt

Decyzja Wielkiej Brytanii skutkująca opuszczeniem Unii Europejskiej mogła potencjalnie w znaczący sposób wpłynąć na sprawczość (agency) jednostek. Celem artykułu jest znalezienie? powiązań między planami i strategiami migracyjnymi polskich migrantów lifestylowych, a wynikami głosowania oraz sprawczością jednostek w oparciu o wywiady pogłębione z polskimi migrantami poakcesyjnymi przeprowadzone w rok po referendum w sprawie Brexitu. Odwołując się do podejścia morfogenetycznego Archer oraz wykorzystując koncepcję zakotwiczania dokonano opisu i analizy czynników wpływających na decyzje dotyczące mobilności przestrzennej lub zadomowiania się Polaków w Wielkiej Brytanii. Wyniki badania prowadzą do wniosku, iż wydarzenia polityczne związane z Brexitem w ograniczonym stopniu powiązane są z przyszłymi planami migracyjnymi oraz sprawczością jednostek. Choć referendum skłoniło badanych do refleksji i weryfikacji dotychczasowych zamiarów, to czynniki osobiste okazały się determinować ich przyszłe decyzje.


Słowa kluczowe

Brexit; Polacy w Wielkiej Brytanii; destabilizujące wydarzenia; migracje lifestylowe; sprawczość (agency); Margaret Archer

Andrejuk Katarzyna, 2017, Czy istnieje zjawisko Lifestyle Migration do Polski? O badaniach przyczyn mobilności migrantów wewnątrzunijnych mieszkających w RP, „Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 259–283.

Archer Margaret S., 2007, Making Our Way Through the World: Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge University Press, Leiden.

Archer Margaret S., 2013, Człowieczeństwo: problem sprawstwa, tłum. Agata Dziuban, Nomos, Kraków.

Benson Michaela, O’Reilly Karen, 2009, Migration and the Search for a Better Way of Life: A Critical Exploration of Lifestyle Migration, „The Sociological Review”, t. 57(4), s. 608–625.

Benson Michaela, O’Reilly Karen, 2016, From Lifestyle Migration to Lifestyle in Migration: Categories, Concepts and Ways of Thinking, „Migration Studies”, t. 4(1), s. 20–37.

Brunarska Zuzanna, 2019, A “Good Enough” Choice: Bounded Rationality in Migration Destination Choice, „Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny”, nr 2, s. 43–62.

Burrell Kathy, 2010, Staying, Returning, Working and Living: Key Themes in Current Academic Research Undertaken in the UK on Migration Movements from Eastern Europe, „Social Identities”, t. 16, s. 297–308.

Cook Joanne, Dwyer Peter, Waite Louise, 2011, The Experiences of Accession 8 migrants in England: Motivations, Work and Agency, „International Migration”, t. 49, s. 54–79.

Certeau Michel de, 1984, The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley.

Dzięglewski Mariusz, 2019, Powroty do (nie)znanego kraju. Strategie migrantów powrotnych, Nomos, Kraków.

Eade John, Drinkwater Stephen, Garapich Michał, 2007, Polscy migranci w Londynie — klasa społeczna i etniczność. Raport z badań dla ERSC, CRONEM, University of Surrey, Guildford.

Engbersen Godfried, Snel Erik, 2013, Liquid Migration: Dynamic and Fluid Patterns of Post-accession Migration Flows, w: Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusińska, Aimee Kuvik (red.), Mobility in Transition: Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam University Press, Amsterdam, s. 21–40.

Favel Adrian, 2008, Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe, John Wiley, London, UK.

Galasińska Aleksandra, Kozłowska Olga, 2009, Discourses of “Normal Life” Among Post-Accession Migrants from Poland to Britain, w: Kathy Burrell (red.), Polish Migration to the UK in the “New” European Union: After 2004, Ashgate, Farnham, s. 87–105.

Giddens Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. Stefan Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, 2013a, Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia — propozycja nowej koncepcji teoretycznej, „CMR Working Papers”, nr 64, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa (http://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/od-tozsamosci-i-integracji-do-spolecznego-zakotwiczenia-propozycja-nowej-koncepcji-teoretycznej-2/ [dostęp: 07.05.2022]).

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, 2013b, Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 45–58.

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, 2018, From Connecting to Social Anchoring: Adaptation and “Settlement” of Polish Migrants in the UK, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 44 (2), s. 252–269.

Grzymała-Kazłowska Aleksandra, Ryan Louise, 2022, Bringing Anchoring and Embedding Together: Theorising Migrants’ Lives Over-Time. „Comparative Migration Studies”, t. 10(46).

Jancewicz Barbara, Kloc-Nowak Weronika, Pszczółkowska Dominika, 2020, Push, Pull and Brexit: Polish Migrants’ Perceptions of Factors Discouraging Them from Staying in the UK, „Central and Eastern European Migration Review”, t. 9 (1), s. 101–123.

Kilkey Majella, Ryan Louise, 2020, Unsettling Events: Understanding Migrants’ Responses to Geopolitical Transformative Episodes through a Life-Course Lens, „International Migration Review”, t. 55 (1), s. 227–253.

Klimavičiūtė Luka, Parutis Violetta, Jonavičienė Dovilė, Karolak Mateusz, Wermińska Wiśnicka Iga, 2020, The Impact of Brexit on Young Poles and Lithuanians in the UK: Reinforced Temporariness of Migration Decisions, „Central and Eastern European Migration Review” t. 9 (1), s. 127–142.

Koikkalainen Saara, Lulle Aija, King Russell, Leon-Himmelstine Carmen, Szkudlarek Aleksandra, 2022, Decision-Making and the Trajectories of Young Europeans in the London Region: the Planners, the Dreamers, and the Accidental Migrants, „Comparative Migration Studies”, t. 10(26).

Korpela Mari, 2014, Lifestyle of Freedom? Individualism and Lifestyle Migration, w: Michaela Benson, Nick Osbaldiston (red.), Understanding Lifestyle Migration: Theoretical Approaches to Migration and the Quest for a Better Way of Life, Palgrave Macmillan, London.

Krings Torben, Moriarty Elaine, Wickham James, Bobek Alicja, Salamońska Justyna, 2013, New Mobilities in Europe: Polish Migration to Ireland Post-2004, Manchester University Press, Manchester.

Kulesa Agata, 2017, Narratives of Belonging: Polish Immigrants in the UK After Brexit (http://www.europenowjournal.org/2017/09/30/narratives-of-belonging-polish-immigrants-in-the-uk-after-brexit [dostęp: 07.05.2022]).

Lulle Anija, King Russell, Dvorakova Veronika, Szkudlarek Aleksandra, 2018, Between Disruptions and Connections: “New” EU Migrants in the UK Before and After the Brexit. „Population, Space and Place”, t. 25(1): e2200.

Lulle Anija, Moroşanu Laura, King Russell, 2018, And Then Came Brexit: Experiences and Future Plans of Young EU Migrants in the London Region, „Population, Space and Place”, t. 24(1): e2122.

McGhee Derek, Heath Sue, Trevena Paulina, 2012, Dignity, Happiness and Being Able to Live a “Normal Life” in the UK — An Examination of Post-accession Polish Migrants’ Transnational Autobiographical Fields, „Social Identities”, t. 18(6), s. 711–727.

McGhee Derek, Moreh Chris, Vlachantoni Athina, 2017, An “Undeliberate Determinacy”? The Changing Migration Strategies of Polish Migrants in the UK in Times of Brexit, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 43(13), s. 2109–2130.

Meinhoff, Ulrike, 2003, Migrating Borders: An Introduction to European Identity Construction in Process, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 29(5), s. 781–796.

O’Leary Zina, 2014, The Essential Guide to Doing Your Research Project, Sage, Los Angeles.

Romaniszyn Krystyna, 2021, Migracje a styl życia, „Studia Polonijne”, t. 42, s. 153–173.

Ryan Louise, 2015, “Another Year and Another Year”: Polish Migrants in London Extending the Stay Over Time, Research Report, Middlesex University, London.

Ryan Louise, 2018, Differentiated Embedding: Polish Migrants in London Negotiating Belonging over Time, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 44(2), s. 233–251.

Ryan Louise, 2023, Dis-embedding or Re-embedding? Exploring Migrants’ Responses in Contexts of “Unsettling Events”, w: Mari-Liis Jakobson, Russell King, Laura Moroşanu, Raivo Vetik (red.), Anxieties of Migration and Integration in Turbulent Times, IMISCOE Research Series. Springer, Cham, s. 29–38.

Ryan Louise, Sales Rosemary, Tilki Mary, Siara Bernadetta, 2009, Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 35, s. 61–77.

Scott Duncan, 2013, Negotiated Denizenship: Foreign Nationals Tactics of Belonging in a Cape Town Township, „Social Dynamics”, t. 39(3), s. 520–535.

Snel Erik, Faber Marije, Engbersen Godfried, 2015, To Stay or Return? Explaining Return Intentions of Central and Eastern European Labour Migrants, „Central and Eastern European Migration Review”, t. 4(2), s. 5–24.

Trąbka Agnieszka, Pustułka Paula, 2020, Bees & Butterflies: Polish Migrants’ Social Anchoring, Mobility and Risks Post-Brexit, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 46(13), s. 2664–2681.

Trevena Paulina, 2013, Why Do Highly Educated Migrants Go For Low-skilled Jobs? A Case Study of Polish Graduates Working in London, w: Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusińska, Aimee Kuvik (red.), Mobility in Transition: Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam University Press, Amsterdam, s. 169–190.

White Anne, 2011, Polish Families and Migration since UE Accession, Policy Press, Bristol.

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-21


Szkudlarek, A. (2023). Dylematy polskich migrantów lifestylowych po Brexicie w ujęciu morfogenetycznym M. Archer. Kultura I Społeczeństwo, 67(2), 105-132. https://doi.org/10.35757/KiS.2023.67.2.5

Aleksandra Szkudlarek  a.szkudlarek@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0077-9291