Polsko-amerykańska współpraca miast

Analiza wyników badań ankietowych


Abstrakt

The article analyzes contemporary cooperation of Polish and American cities. Thus, it contributes to the research on the participation of non-state actors in the international relations. Currently, only 10 Polish cities conduct active cooperation with partners from the USA. These relationships focus on cooperation on issues such as culture, art, science and business. In most cases, these contacts were initiated by the Polish side, and they were based primarily on direct interpersonal contacts. Most partnership agreements were signed in the 1990s and resulted from the collapse of the Soviet block and deep political changes in Poland. Currently, the main obstacles to the intensification of these local governments transatlantic relations is a weak American involvement, geographic distance and a lack of state support.


Słowa kluczowe

relacje Polska-USA; miasta; paradyplomacja; dyplomacja miast

Acuto M., Global cities, governance and diplomacy. The urban link, Routledge, London 2016.

Alger C. F., The world relations of cities. Closing the gap between social science paradigms and everyday human experience, “International Studies Quarterly” 1990, vol. 34(4).

Ancyparowicz G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW – „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 77.

Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Muza, Warszawa 2014.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł., Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

Hocking B., Localizing foreign policy. Non-central governments and multilayered diplomacy, Palgrave Macmillan UK, London 1993.

Lin Y.P., The fall of Detroit. A financial economist’s point of view, “International Journal of Economics and Finance” 2014, vol. 6, no. 7.

Ozga M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dysproporcje międzyregionalne w Polsce, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2009, vol. 3, no. 2.

Pieńkowski M., Rybka-Iwańska K., Miasta globalne i ich znaczenie w polityce zagranicznej, „Studia Politologiczne” 2016, vol. 42.

Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, PISM, Warszawa, marzec 2015.

Szewczak M., Ganczar M., Jaszczuk P., Raport badawczy na temat „Współpraca międzynarodowa miast polskich”, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2016, nr 3 („Badania i raporty”).

Tavares R., Paradiplomacy. Cities and states as global players, Oxford University Press, New York 2016.

The city as a global political actor, eds S. Oosterlynck i in., Routledge, New York 2018.

The role of regions in EU-China relations, red. T. Kamiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

The subnational dimension of EU-China relations, red. A. Skorupska, J. Szczudlik, PISM, Warsaw, August 2019.

Zawada D., Walory użytkowe jako czynnik konkurencyjności miasta, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 243.

Pobierz

Opublikowane : 2021-10-22


Frenkel, M. (2021). Polsko-amerykańska współpraca miast. Sprawy Międzynarodowe, 74(1), 93-117. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.1.05

Marcin Frenkel  marcin.frenkel@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1151-1968