An outline of the situation of education of the Mongol minority in the People’s Republic of China after 1978


Abstrakt

Edukacja mniejszości narodowych w Chińskiej Republice Ludowej nie jest jednolita, ale tworzy rozbudowany system instytucji wdrażających zróżnicowane programy nauczania. W różnych częściach Chin szkolnictwo, w tym jego segment mniejszościowy, kształtowało się w odmiennych uwarunkowaniach. Jeśli dodamy do tego wielkie zróżnicowanie grup etnicznych oraz ich samoorganizacji politycznej, otrzymamy bardzo złożony system, który trudno badać całościowo. Nie znajduje to jednak odpowiedniego odzwierciedlenia w literaturze naukowej, być może dlatego, że jego analiza możliwa jest de facto wyrywkowo oraz podczas badań terenowych. Niniejsze opracowanie stanowi próbę uzupełnienia luki w badaniach nad edukacją mniejszości w Chinach poprzez wskazanie, że szczególnie w przypadku promowanej edukacji dwujęzycznej, ale też i innych modeli, mamy do czynienia z różnicami w praktyce ich wdrażania. Przedstawiono również wybrane uwarunkowania powyższych procesów.


Słowa kluczowe

Chiny; ChRL; mniejszości narodowe; edukacja; Mongołowie; autonomia regionalna; Mongolia Wewnętrzna

Golik K., Implementacja reformy edukacji Chińskiej Republiki Ludowej 2010–2020 w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej – informacje wstępne [‘Implementation of the 2010–2020 education reform of the People’s Republic of China in the Inner Mongolia Autonomous Region – preliminary findings’], [in:] Local and global Asian perspectives: jubilee book for Professor Sławoj Szynkiewicz, ed. K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad, The Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Committee on Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2018.

Huang Ch., Mandarin Monday: 8 political slogans that change d the course of China’s history, “The Beijinger” [online], 12 VIII 2019 [accessed: 4 X 2019], available at: <https://www.thebeijinger.com/blog/2019/08/12/8-famous-political-slogans-changed-chinas-course-of-history>.

Local and global Asian perspectives: jubilee book for Professor Sławoj Szynkiewicz, ed. K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad, The Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Committee on Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2018.

Postiglione G. A., Schooling and inequality in China, [in:] Social change in China. Inequality in a market economy, ed. G. A. Postiglione, An East Gate Book, M. E. Sharpe, Armonk–New York–London 2006.

Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej [‘The Constitutional system of the People’s Republic of China’], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.

Social change in China. Inequality in a market economy, ed. G. A. Postiglione, An East Gate Book, M. E. Sharpe, Armonk–New York–London 2006.

Wang D., Obowiązkowe szkolnictwo wiejskie w Chinach: obecna sytuacja, trudności, strategie rozwiązań [‘Mandatory rural education in China: current situation, difficulties, solution strategies’], “Azja–Pacyfik” 2004, nr 7.

巴特尔 [Bateer], 呼和浩特职业育志 [‘Description of vocational education in Höhhot’], 内蒙古人民出版社 [‘Inner Mongolia People’s Publishing House’], Höhhot 1996.

陈立鹏 [Chen L.], 中国少数民族教育立法新论 [‘The new theory of China’s ethnic minority education legislation’], 中央民族大学出版社 [‘Central University for Nationalities Publishing House’], Beijing 2007.

特格舍 [Tegeshe], 周玉树 [Zhou Y.], 蒙古族教育史 [‘The history of Mongolian education’], 内蒙古人民出版社 [‘Inner Mongolia People’s Publishing House’], Höhhot 1995.

腾星 [Teng X.], 王军 [Wang J.], 20 世纪中国少数民族与教育 [‘Twentieth-century Chinese national minorities and education’], 中央民族大学出版社 [‘Central University for Nationalities’], Beijing 2001.


Opublikowane : 2019-09-27


Golik, K. (2019). An outline of the situation of education of the Mongol minority in the People’s Republic of China after 1978. Sprawy Międzynarodowe, 72(3), 51-65. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.3.06

Katarzyna Golik 
Instytut Nauk Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9161-8222