Will China Take Over the World in the Middle of the 21st Century?


Abstrakt

The subject of this article is China and the analysis of its chances of gaining the status of the number one superpower in the world by the middle of the 21st century. I try to answer two fundamental questions here: Will China take over the world in the middle of the 21st century and will the United States and its allies allow this to happen? I try to answer these in both theoretical and utilitarian terms. I refer to several research theories, including the theory of equilibrium support and George Modelski’s long cycle theory. Above all, I refer to the theory of the state’s foreign policy, the theory of classical realism and the theory of hegemonic change. I use a comparative method and a critical discourse analysis, among others.
The main hypothesis of the article is the conclusion that the United States is slowly losing its position as a global hegemon in the international arena, which strengthens China’s chances of achieving its strategic goal in international politics, which is to take over the world by the mid-21st century.
However, this will not be an easy task. It will depend on many factors, including the internal situation in China and the policy of the United States and its allies towards Chinese aspirations, as well as Russia’s position on this issue, which is already competing with China’s growing influence in the world. China may also join forces with Russia and collectively deprive the United States of its hegemonic status. On the other hand, there is a tendency in political science to assume that Russia-China relations are a balancing alliance for the United States. However, this practice may verify the overall Russia-China relations in favour of the United States, thanks to which it will manage to maintain control over the world and defend its status as a hegemon in the international arena.


Acharya A., The End of American World Order, Polity Press, Cambridge 2018.

Allison G., Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną Pułapki Tukidydesa? (Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?), Wydawnictwo: Pascal historia, Bielsko-Biała 2018.

Ambroziak Ł., Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020.

Ash T.G., Free World: America, Europe and the Surprising Future of the West, Random House, New York 2010.

Bartosiak J., Co przyniesie nam rok 2022?, „STRATEGY and FUTURE” no. 12, 2021.

Bartosiak J., Kto będzie rządzić 5G, będzie rządzić światem (Who Will Rule 5G, Will Rule the World), „Gazeta Wyborcza”, 30.06.2019.

Belton C., Putin’s People: How The KGB Took Back Russia and Then Takes on the West, Farrar, Straus and Giroux, New York 2020.

Bielecki J., Rożyński P., Ameryka to król kłamstw (America is a King of Lies). Wywiad z Liu Guangyuan, ambasadorem Chin w Warszawie w 70. rocznicę powstania ChRL (An interview with Chinese ambasador in Warsaw on the 70th anniversary of the PRC), „Rzeczpospolita”, 1.10.2019.

Bolechów B., Terroryzm w świecie po dwubiegunowym (Terrorism in a post-Bipolar World), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Brzeziński Z., Wybór – dominacja czy przywództwo (The Choice: Global Domination or Global Leadership), Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

Brzeziński Z., Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi (Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

Bryła E., Czy mamy szanse na chiński węzeł? (Do We Have a Chance for a Chinese Knot?), „Gazeta Wyborcza”, 15.09.2017.

Buhler P., O potędze w XXI wieku (Power in the 21st Century). Polish translation by Grażyna Majcher, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2014.

China’s Rise and Rethinking International Relations Theory. Edited by Chengxin Pan and Emilian Kavalski, University of Bristol, Bristol 2022.

Chiny: będziemy wreszcie numerem 1 (China: We Will Eventually Become Number 1). Rozmowa z prof. Bogdanem Góralczykiem (An Interview with Prof. Bogdan Góralczyk), „Gazeta Wyborcza” z 20 stycznia 2017.

Cieśliński P., Ulanowski T., Chiny się kurczą, „Gazeta Wyborcza”, 4.02.2022.

Copper J.F., Donald J. Trump and China, Hamilton Books, Lanham 2019.

Demirjan K., Birbaum M., Russia’s Putin blames U.S. for destabilizing world order, „The Washington Post”, 24.11.2015.

Eppler E., TRUMP – und was tun wir? Der Antipolitiker und die Wűrde des Politischen, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, Bonn 2018.

Falkowski M., Lang J., Zakładnicy Moskwy. Klienci Pekinu: bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu (Hostages to Moscow, clients of Beijing. Security in Central Asia as the role of the West diminishes), Ośrodek Studiów Wschodnich, no. 51, Warszawa 2014.

Fiszer J.M., The Rivalry Between the United States, China and Russia in the Process of Shaping a New International Order in the 21st Century, „Studia Polityczne” 2020, vol. 49, no. 1.

Fiszer J.M., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowego ładu międzynarodowego (Terrorism as a Threat to Euro-Atlantic Security and a New International Order), in: J.M. Fiszer, P. Olszewski (ed.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym (The Euro-Atlantic System in a Multipolar International Order), ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.

Fiszer J.M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego (The Euro-Atlantic System Before and After the End of the Cold War. The Essence, Goals, Tasks, and the Role in Building a New Global Order), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.

Fiszer J.M., System euroatlantycki w multipolarnym ładzie międzynarodowym: szanse i zagrożenia (The Euro-Atlantic System in the Multipolar International Order: Opportunities and Threats), in: J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza (ed.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne (Transatlantic Cooperation. Political, Economic And Social Aspects), ISP PAN, Warszawa 2014.

Fiszer J.M., Polityka RFN wobec Rosji – szanse i zagrożenia dla Europy i świata w XXI wieku (Policy of the Federal Republic of Germany Towards Russia – Opportunities and Threats for Europe and the World in the 21st), „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2017, no. 25.

Fiszer J.M., Czy Rosja pod rządami Władimira Putina zagraża Europie i światu? (Does Russia under Vladimir Putin’s Rule Threaten Europe and the World?), „Biuletyn Analiz i Opinii” 2015, vol. 20, no. 03.

Fiszer J.M., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina (Tasks and Objectives of Vladimir Putin’s Foreign Policy), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, vol. 52, no. 1.

Fiszer J.M., Czasak M., Trójkąt Weimarski i jego działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016 (The Weiman Triangle and Its Activities for the Integration of Europe in 1991–2016), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019.

Fiszer J.M., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina (Tasks and Objectives of Vladimir Putin’s Foreign Policy), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, vol. 52, no. 1.

Fiszer J.M., Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? (New Global Order after Yalta:Bipolar or Multipolar?), „Biuletyn Analiz i Opinii“, ISP PAN, no. 01(22), Warszawa 2016.

Friedman G., Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy (The Next Decade: Where We’ve Been… and Where We’re Going), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (State-Building: Governance and World Order in the 21st Century), Wydawnictwo REBIS, Poznań 2005.

Fukuyama F., Jeszcze Ameryka nie upadła (America Has Not Fallen Yet), „Newsweek”, 6–12.09.2021.

Gadomski W., Sygnały ostrzegawcze: nadciąga kryzys (Warning Signs: The Crisis Is Coming), „Gazeta Wyborcza”, 4.08.2021.

Godement F., Czego chcą Chiny? (What Does China Want?), Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2016.

Grigas A., Russian Reimperializatin: From Soft Power to Annexation, in: Beyond Crimea, The New Russian Empire, Yale University Press, New Haven and London 2016.

Grosse T.G., Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej (Post-crisis Europe. Dilemmas of the European Union, Polish Institute of International Affairs), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2018.

Góralczyk B., Nowy długi marsz – Chiny ery Xi Jinpinga, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2021.

Góralczyk B., Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje (“Great Renaissance. Chinese Transformation and Its Impact), Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2018.

Góralczyk B., Centrum jest dziś na Pacyfiku, Rzeczpospolita-e-wydanie, rp.pl, 27.09.2021.

Haliżak E., Międzynarodowa strategia geoekonomiczna Chin – perspektywa neoliberalnego instytucjonalizmu i kulturowo-cywilizacyjnej tradycji

(International Geo-Economic Strategy of China : Prospects for Neoliberal Institutionalism and Cultural and Civilizational Tradition), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2017, no. 2.

Haliżak E. (ed.), Badanie polityki zagranicznej państwa (State Foreign Policy Research), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2018.

Hurrel A., Hegemony, liberalism and global order: what space for would-be great powers?, „International Affairs” 2006.

Jackson R., Sorensen G., Introduction to International Relations. Theories and Approaches, Oxford University Press, Oxford 2003.

Jian Xi., Wspólnie budując Jedwabny Szlak XXI wieku promujemy i zacieśniamy przyjaźń (By Jointly Building Silk Road of the 21st Century We Promote and Strengthen the Friendship), in: Marszałek-Kawa J. (ed.), Chiny i świat zewnętrzny (China and the World beyond), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Kagan R., Koniec Pax Americana? (The End of Pax Americana?), „The Wall Street Journal”, „Gazeta Wyborcza” 17.11. 2018.

Kagan R., Powrót historii – koniec marzeń (The Return of History and the End of Dreams), Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.

Khanna P., The Future is Asian, Simon & Schuster, Nowy Jork 2019.

Khanna P., Unsere Asiatische Zukunft, Rowohlt Verlag, Berlin 2019.

Kokot M., Jak Kreml na nowo podbija Europę metodami KGB (How the Kremlin Is Conquering Europe Again with the KGB Methods), „Gazeta Wyborcza”, 13.01. 2017.

Koralewski J., Rozpad ZSRR a powstanie Federacji Rosyjskiej. Mocarstwowość utracona? (The Collapse of the USSR and the Formation of the Russian Federation. The Power Is Lost?), in: S. Wojciechowski, M. Tomczak (ed.), Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – analizy – prognozy (Superpower at the Turn of the 21st Century. Theories, Analyzes, and Forecasts), Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2010.

Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku (Between Hell and Paradise: Grey Security on the Threshold of the 21st Century) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Kruczkowska M., Nowy sojusz na Pacyfiku (New Alliance in the Pacific), „Gazeta Wyborcza”, 17.09.2021.

Kruszyński R.J., USA-ChRL: konflikt konieczny? (USA-PRC: A Necessary Conflict?), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2020, vol. 12, no. 23.

Kukliński A., Pawłowski K. (ed.), The Atlanic Community. The Titanic of the XXI Century?, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2010.

Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (Introduction to International Relations Science), Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.

Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym (Europe in the International Order), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016.

Layne Ch., This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana, „International Studies Quarterly” 2012, vol. 56, no. 1.

Łoś-Nowak T., Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej (Foreign Policy in the Theoretical Space), in: T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie (Foreign Policy. Actors – Potentials – Strategies), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

Müller J.W., Wo Europa endet? Ungarn, Brüssel und das Schicksal der liberalen Demokratie, Suhrkamp, Berlin 2013.

Murray D., Przedziwna śmierć Europy. Imigracja, tożsamość, islam (The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam), Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2017.

Narlikar A., Kumar R., From Pax Americana to Pax Mosaica? Bargaining Over a New Economic Order, „The Political Quarterly” 2012, vol. 83, no. 2.

Ney J.S., Power in the global information age: From Realism to Globalization, Routledge, London 2004.

Nycz G., Mocarstwa nuklearne rywalizujące z USA i polityki odstraszania w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Orłowski M., Globalny wyścig technologiczny – o co toczy się gra? (Global Technology Race – What Is at Stake?) Kongres Obywatelski – thinkletter@kongresobywatelski.pl.

Parsi T., Mit oder Trump: Viele Amerikaner sehen die USA nicht mehr in der Rolle des Weltpolizisten. Europa muss die Zeichen der Zeit Ernst nehmen, ipg-journal.de/ipg/autorinnen- und autoren/autor/trita-parsi/04.01.2022.

Pastusiak L., Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy (President with Good Intentions. Barack Obama’s Foreign Folicy), Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2015.

Pomykało W., Wyścig gigantów: stan i wizja współzawodnictwa ChRL i USA, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021.

Prys M., Hegemony, Domination, Detachment: Differences in Regional Powerhood, „International Studies Review” 2010, vol. 12, no. 4.

Rotfeld A.D., Polityka suwerennej Polski w niestabilnym świecie (Sovereign Poland in an Unstable World), „Sprawy Międzynarodowe” 2008, no. 4.

Rotfeld A.D., Przemiany w stosunkach transatlantyckich a bezpieczeństwo Polski (Changes in Transatlantic Relations and Poland’s Security), in: A. Orzelska (ed.), Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej (Transatlantic Relations from the Perspective of Polish Foreign Policy), Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

Rybińska A., Świat to dżungla. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania właśnie zadały Francji cios w plecy (The World is a Jungle. The United States and Great Britain Have Just Stabbed France in the Back), https://wpolityce.pl/swiat/567184-swiat-to dzungla-europa-szybko-rozczarowała sie-bidenem.

Shapiro J., Pardijs D., The Transatlantic Meaning of Donald Trump: A US – EU Power Audit, ECFR-232, September, www.ecfr.eu.

Smolaga L., Smolaga M., Zmiana układu sił w stosunkach międzynarodowych: analiza potencjałów z perspektywy do lat 2025–2030 (Changes in the Balance of Power in International Relations: Analysis of Potential with a Perspective until 2025−2030), „Sprawy Międzynarodowe” 2020, vol. 73, no. 3.

Stefanowicz J., Bezpieczeństwo w Europie lat dziewięćdziesiątych (European Security in the 1990s), „Sprawy Międzynarodowe” 1991, no. 5.

Stefanicki R., Trump zabiera armię z Afganistanu, „Gazeta Wyborcza”, 24–26.12.2018.

Stiglitz J.E., Globalizacja (Globalization), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wallerstein J., Koniec świata jaki znamy (The End of the World As We Know It), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Wiliams P.D., Security Studies. An Introduction, Routledge, Londyn & Nowy Jork 2012.

Wójcik Ł., Efekt pieluchy. Do następnej wojny może pchnąć nie poczucie siły, tylko słabości – swojej i potencjalnego rywala. Chiny zbliżają się do tego momentu, „Polityka”, 1.01.–11.01.2022.

Zając J., Role międzynarodowe państwa średniego – aspekty teoretyczne (International Roles of a Medium-Size Country – Theoretical Aspects), „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2013, vol. 10, no. 3.

Zacher L.W, Przyszłość w świetle prognoz światowych u progu XXI wieku (The Future in the Light of World Forecasts at the Threshold of the 21st Century), in: „Polska 2000 Plus” 2000, no. 1.

Zakaria F., The post-American Word, Norton, New York 2008.

Zięba R. (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku (International Security in the 21st Century), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

Zięba R., (ed.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa (An Introduction to the Theory of State Foreign Policy), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Żukrowska K, Wojna handlowa USA-ChRL i jej konsekwencje, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2020, no. 2.


Opublikowane : 2022-07-13


Fiszer, J. (2022). Will China Take Over the World in the Middle of the 21st Century?. Studia Polityczne, 50(1), 11-34. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.1.01

Józef Fiszer  fiszer@isppan.waw.pl
Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2461-4341