Postanarchizm. Źródła, konteksty, następstwa


Abstrakt

Autor omawia ontologię polityczną współczesnego anarchizmu, nawiązujący przy tym do klasycznego anarchizmu oraz do myślicieli postanarchizmu, w szczególności do Saula Newmana. Wskazuje przy tym, jak współcześni filozofowie związani z postanarchizmem pracują nad  statyczną ontologią polityczna anarchizmu poprzez myśl poststrukturalną oraz jak za pomocą współczesnych pojęć filozoficznych dekonstruują oświeceniowe podstawy anarchizmu. Zamiarem tekstu jest wskazanie nie tylko na różnice pomiędzy anarchizmem a postanarchizmem, ale raczej dostrzeżenie pomiędzy nimi silnej zależności. Tekst stanowi przegląd i omówienie koncpecji postanarchizmu w kontekście ontologii politycznej, współczesnej filozofii politycznej oraz historii idei. 


Bakunin M., Do Towarzyszy z Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników w Le Locle i La Chaux-De-Fonds, przeł. Z. Krzyżanowska, w: idem, Dzieła wybrane, przekł. zbiorowy, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1956.

Boggs C., Marksizm, komunizm prefiguratywny oraz problem kontroli robotniczej, przeł. M. Ostrowska, „Przegląd Anarchistyczny” 2007/2008, nr 6.

Deleuze G., Proust i znaki, przeł. M.P. Markowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp, przeł. T. Kaszubski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

Deleuze G., Guattari F., Tysiąc plateau, J. Bednarek (red.), Wydawnictwo Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Epstein B., Anarchism and the Antiglobalization Movement, „Monthly Review” 2001, nr 53.

Foucault M., Podmiot i władza, przeł. J. Zychowicz, „Lewą Nogą” 1998, nr 9.

Graeber D., Fragmenty antropologii anarchistycznej, przeł. Qrde, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań 2021.

Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Hardt M., Negri A., Assembly. Heretical Thought, Oxford University Press, Nowy Jork 2017.

Heidegger M., List o „humanizmie”, przeł. J. Tischner, w: idem, Budować, mieszkać, myśleć, red. K. Michalski, Czytelnik, Warszawa 1977.

Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

Kropotkin P., Anarchism, w: Anarchism and anarchist communism, red. N. Walter, Oakland 1987.

Kropotkin P., Państwo i jego rola historyczna, przekł. anonimowy, Wydawnictwo „Wyzwolenia integralnego”, Warszawa 1924.

Laskowski P., Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

Laskowski P., Strajk generalny jako rewolucja. Luksemburg, Sorel i współczesne projekty polityki radykalnej, „Praktyka Teoretyczna” 2012, nr 6.

Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2007.

Marshall P., Demanding the Impossible: A History of Anarchism, PM Press, Oakland 2010.

May T., Is Post-Structuralist Theory Anarchist?, „Philosophy & Social Criticism” 1989, nr 15.

May T., The Political Philosophy of Poststructural Anarchism, Pennsylvania State University, Pensylvania 1994.

Moore J. (red.), I Am Not A Man, I Am Dynamite! Friedrich Nietzsche and the Anarchist Tradition, Autonomedia, Brooklyn 2004.

Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Newman S., From Bakunin to Lacan, Lexington Books, Lanhman 2007.

Newman S., Postanarchism, Polity, Cambridge 2016.

Nietzsche F., Poza dobrem i złem, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 5, przeł. P. Pieniążek, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2018.

Proudhon P.J., Myśl ogólna rewolucji w XIX wieku, przeł. J. Borstein, w: idem, Wybór pism, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.

Proudhon P.J., Zwierzenia rewolucjonisty, w: idem, Wybór pism, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.

Rydzewski W., Kropotkin, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1979.

Schürmann R., On Constituting Oneself as Anarchist Subject, „Praxis International” 1986, t. 13, nr 6.

Schürmann R., Heidegger on Being and Acting: From Principles to Anarchy, przeł. C.-M. Gros, Indiana University Press, Bloomington 1987.

Striner M., Jedyny i jego własność, przeł. J. i A. Gajlewiczowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Temkinowa H., Bakunin i antynomie wolności, Książka i Wiedza, Warszawa 1964.

Waldenberg M., Prekursorzy nowej lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Warszawa 1985.

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-18


Słowiński, S. (2022). Postanarchizm. Źródła, konteksty, następstwa. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 29, 129-148. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.06

Sebastian Słowiński  smslowinski@gmail.com
Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2341-2513

Student filozofii w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania filozoficzne dotyczą krytyki ideologii oraz współczesnych praktyk i teorii politycznych. Współorganizator Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Badania nad faszyzmem”. Publikował m.in. na łamach „HYBRIS” oraz „Machiny Myśli”. Autor monografii W stronę anarchizmu. Filozoficzne uwarunkowania współczesnej polityczności (Warszawa 2021).