Rozważania nad człowiekiem w teorii Erazma Majewskiego


Abstrakt

The subject of the article is the concept of a man formed by a Polish philosopher and sociologist Erazm Majewski (1858–1922). A special attention was paid the premises, which as defined by Majewski, enabled a man to cross the borders of the animal world. Anthropological studies conducted by Majewski contributed to a deeper understanding of an exceptional being, i.e. man. Majewski made an attempt to solve the riddle of man from the perspective of both natural history and sociology.


Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. R. Saciuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

Gehlen A., Obraz człowieka, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 8–9.

Gehlen A., Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Klostermann, Frankfurt am Main 1993.

Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2001, tu: Horyzont wieku; Krytyczne epoki kultury; Obraz człowieka.

Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, t. 1, przeł. J. Gałecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.

Kiepas A., Wprowadzenie do filozofii techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.

Majewski E., Co jest przedmiotem woli ludzkiej, dobro czy szczęście, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1917.

Majewski E., Nauka o cywilizacji, t. 1: Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socjologii, Księgarnia E. Wende i S-ka, Warszawa 1908.

Majewski E., Nauka o cywilizacji, t. 2: Teoria człowieka i cywilizacji, Księgarnia E. Wende i S-ka, Warszawa 1911.

Majewski E., Nauka o cywilizacji, t. 4: Narodziny i rozwój Ducha na ziemi, Gebethner i Wolff, Warszawa 1923.

Majewski E., Podstawy do nauki o cywilizacji, Drukarnia Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Warszawa 1908.

Majewski E., Wstęp krytyczny do historii naturalnej ludów i narodów, Drukarnia i Litografia Jana Cotty, Warszawa 1916.

Sapir E., Kultura, język. osobowość, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978.

Sapir E., The Status of Linguistics as a Science (1929), Max-Planck-Gesellschaft, https://pure.mpg.de/rest/items/item_2381144/component/file_2381143/content

Scheller M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czerniak, A, Węgrzecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Szacki J., „Drugi pozytywizm”, w: Sto lat socjologii polskiej, red. J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Szumera G., Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-go, Katowice 2007.

Szumera G., Historyczny zarys refleksji nad jednostka ludzką a Erazma Majewskiego koncepcja człowieka, „Folia Philosophica” 2000, t. 18.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-30


Szumera, G. (2019). Rozważania nad człowiekiem w teorii Erazma Majewskiego. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 25, 215-230. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.10

Grażyna Szumera 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3125-8309

Doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: filozofia polska, filozofia cywilizacji, filozofia techniki. Najważniejsze publikacje: Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego (2007); Myśl historiozoficzna i filozofia społeczna Jana Karola Kochanowskiego (2009).