Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Oświadczam, że składany artykuł jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem wymienionych w nim autorów i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).
  • Oświadczam, że od dnia przyjęcia składanego artykułu do publikacji przekazuję „Kulturze i Społeczeństwu” nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.
  • Oświadczam, że pliki z artykułem został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Redakcję i nie zawiera informacji (w treści i w tytule/nazwie pliku) pozwalających na rozpoznanie Autorki/Autora artykułu.


Teksty składane przez autorki(ów) powinny zostać przygotowane zgodnie z informacjami zawartymi w „Wytycznych dla autorek i autorów” udostępnionej na platformie czasopisma. Teksty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony http://www.kulturaispoleczenstwo.pl W celu zachowania zasady anonimowości oceny przedłożonej pracy tekst nie powinien zawierać informacji pozwalających rozpoznać autora/autorów. Prosimy o sprawdzenie czy w pliku zawierającym tekst artykułu nie znajdują się takie informacje.

Przyjmowane są teksty w wersji elektronicznej (format .doc /.docx/.odt) o objętości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego (40 tysięcy znaków liczonych ze spacjami) w języku polskim lub angielskim. Odnośniki w tekście powinny zostać przygotowane zgodnie z tzw. systemem harwardzkim (nazwisko, rok wydania, numer strony podawany po przecinku) np. (Turner 2010, s. 143). Bibliografia zamieszczona na końcu artykułu, alfabetycznie, wg. wzorów:

  • książka: Nazwisko Imię, Rok, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania. [np. Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.];
  • rozdział w książce: Nazwisko Imię, Rok, Tytuł rozdziału, w: Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania, s. Strony. [np. Szacki Jerzy, 1995b, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.];
  • artykuł naukowy: Nazwisko Imię, Rok, Tytuł artykułu naukowego, „Czasopismo”, nr tom (zeszyt), s.  Strony. [np. Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.];
  • w przypadku źródeł internetowych podajemy bezpośredni adres strony wraz z informacją w nawiasie kwadratowym nt. daty dostępu.

Autorki(ów), którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych” oraz „Fakty, problemy, polemiki”, prosimy o dostarczenie streszczenia (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) w językach polskim i angielskim, ze słowami kluczowymi w obu językach, oraz tytułem artykułu w języku angielskim odpowiadającym tytułowi oryginału. Streszczenie powinno przedstawiać cel, założenia pracy, metodę badawczą oraz uzyskane wnioski.

 

1. „Kultura i Społeczeństwo” publikuje teksty naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk socjologicznych, nauk o kulturze i religii. Oczekujemy na teksty poświęcone refleksji teoretycznej oraz prace prezentujące wyniki badań empirycznych. Publikujemy dyskusje naukowe oraz omówienia książek. Nie pobieramy opłat za publikację artykułów.

2. Składane do publikacji teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach, ani też w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem publikacji gdzie indziej, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.

3. Osoby składające tekst dołączają oświadczenie, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora(ów) i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w  powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).

4. „Kultura i Społeczeństwo” prowadzi stały nabór niepublikowanych poprzednio tekstów naukowych, prowadzi również cykliczny nabór tekstów do bloków lub numerów tematycznych osobno ogłaszany publicznie z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.

5. Zgłaszając artykuł do publikacji w kwartalniku „Kultura i Społeczeństwo” autorzy wyrażają zgodę na jego recenzowanie.

6. Osoby składające tekst dołączają oświadczenie, że przekazują „Kulturze i Społeczeństwu” nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.

7. Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają czasopismu prawo do pierwszej publikacji, przy czym praca jest jednocześnie licencjonowana na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License, która umożliwia innym dzielenie się pracą z uznaniem jej autorstwa i pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie. Autorzy mogą zawrzeć odrębne, dodatkowe umowy na niewyłączną dystrybucję opublikowanej w czasopiśmie wersji pracy (np. zamieścić ją w repozytorium instytucjonalnym, w czasopiśmie lub opublikować w książce), ze wskazaniem jej pierwotnej publikacji w KiS.