Polskie sojusze 1918−2018. Teoria i doświadczenia


Abstrakt

The poor reputation of military alliances among Poles is the result of a shallow and indeed trivial understanding of the country’s historical experience. In the realms of social perception and historical debate, Polish alliances are treated not as tools of foreign policy, which are strongly linked to the international context and interplay of interests between individual allies and actors that pose a threat to them, but as a universal solution to the country’s security, which is to remain dependable regardless of circumstances. The aim of this article is to analyse experiences derived from twelve alliances entered by Poland between 1918 and 2018, in relation to the rationale for which they were formed, the methods and effects of their functioning, as well as the reasons for which eleven of them have been terminated. The theoretical underpinning of this analysis is the so-called general theory of international alliances that has been developed for the past couple of decades by numerous authors operating within the field of strategic studies, including Andrzej Dybczyński in Poland. The establishment of this kind of paradigm allows us to convincingly characterise this specific relationship between sovereign countries, as well as differentiate the alliances from other forms of international security cooperation. The knowledge available in this field is used in the analysis of alliances entered by Poland.


Słowa kluczowe

sojusze międzynarodowe; teoria sojuszy; NATO; Układ Warszawski

Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

Batowski H., Agonia pokoju i początek wojny, Poznań 1979.

A cardboard castle? An inside history of the Warsaw Pact 1955−1991, ed. V. Mastny, M. Byrne, Budapest–New York 2005.

Ciałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921−1939, Warszawa 1970.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815−1945, Warszawa 2003.

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 2, red. N. Gąsiorowska-Grabowska, Warszawa 1961.

Dybczyński A., Dwutorowa asymetria. Sojusze Rzeczypospolitej w XXI w., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 2.

Dybczyński A., Sojusze międzynarodowe, Warszawa 2014.

Etzioni A., A comparative analysis of complex organizations. On power, involvement, and their correlates, New York 1975.

Holsti O. R., Hopmann T. P., Sullivan J. D., Unity and disintegration in international alliances, New York–London 1973.

Kałużny R., Układ Warszawski 1955−1991, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2008, nr 1.

Kersten K., Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989.

Kornat M., Polityka równowagi 1934−1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.

Kupiecki R., Atlanticism in post-1989 Polish foreign policy, [w:] Poland’s security policy 1989−2000, ed. R. Kuźniar, Warsaw 2001.

Kupiecki R., NATO a operacje pokojowe. Studium sojuszu w transformacji, Warszawa–Toruń 1998.

Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

Kupiecki R., NATO wobec wydarzeń Października 1956 roku w Polsce, [w:] Polski Październik 1956 w polityce światowej, red. J. Rowiński, Warszawa 2006.

Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2014.

Kupiecki R., Siła i solidarność. Strategia NATO 1949−1989, Warszawa 2012.

Kupiecki R., Madej M., Bezpieczeństwo zbiorowe i kolektywna obrona w polskiej polityce bezpieczeństwa po 1918 r., „Stosunki Międzynarodowe” 2018, nr 1.

Liska G., Nations in alliance. The limits of interdependence, Baltimore 1962.

Nowak J. M., Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa, Warszawa 2011.

Osgood R. E., Alliances and american foreign policy, Baltimore 1968.

Paczkowski A., Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Od marzeń o polskim froncie do rzeczywistości stanu wojennego, „Zeszyty Historyczne” 2007, nr 161.

Poland’s security policy 1989−2000, ed. R. Kuźniar, Warsaw 2001.

Polski Październik 1956 w polityce światowej, red. J. Rowiński, Warszawa 2006.

Skubiszewski K., Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989−1993, Warszawa 1997.

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-28


Kupiecki, R. (2018). Polskie sojusze 1918−2018. Teoria i doświadczenia. Sprawy Międzynarodowe, 71(3), 51-69. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.3.05

Robert Kupiecki  robkupiecki@hotmail.com
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3419-6948
Inne teksty tego samego autora