Soft power Rzeczypospolitej w Inicjatywie Trójmorza


Abstrakt

This article discusses Polish cultural and historical resources and soft power potential, which take the form of a reservoir of symbolic references to the Polish Republic [Rzeczpospolita]. The article includes the theoretical framework of soft power, referring to the idea of the Three Seas Initiative. It presents a scheme of Polish potential and cultural and symbolic resources. The author explores the presence of Polish soft power resources and activities in the Three Seas Initiative by analysing political events, documents and speeches.


Słowa kluczowe

Trójmorze; polska soft power; polskie koncepcje geopolityczne; idee wielkoprzestrzenne

Bryc A., Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji, [w:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Bues A., Kształtowanie się monarchii polsko-litewskiej w XVI w., [w:] Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej, red. R. Butterwick, Bellona, Warszawa 2010.

Coffey W., Tsosie R., Rethinking the tribal sovereignty doctrine. Cultural sovereignty and the collective future of Indian nations, „Law and Policy” 2001, vol. 12.

Ferguson N., Think again: power, „Foregin Policy” 2003, foreignpolicy.com [online], 3 XI 2009 [dostęp: 13 VI 2020], dostępny w internecie: <https://foreignpolicy.com/2009/11/03/think-again-power/>.

Gizicki W., Łoś P., Geopolityka Trójmorza, „Przestrzeń Społeczna” 2019.

Kosachev K., The specifics of Russian soft power, „Russia in Global Affairs” 2012, nr 3, July/September, eng.globalaffairs.ru [online], 7 X 2012 [dostęp: 15 VI 2020], dostępny w internecie: <https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-specifics-of-russian-soft-power/>

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019.

Kuźniar R., Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.

Lach Z., Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Geopolityczny” 2012, t. 5.

Lewandowski P., Geopolityczne idee wielkoprzestrzenne jako soft power – analiza przypadku Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Bellona” 2019, t. 698, nr 3.

Lewandowski W., Soft Power jako narzędzie geopolityki. Znaczenie kultury popularnej, [w:] Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Ujęcie geopolityczne, red. J. Tymanowski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013.

Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Łoś R., Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Majka J., Jaka Polska?: węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991.

Modrzewski A. F., O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa 1953.

Nakonieczna J., Kultura w tworzeniu reputacji państwa, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1: Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Niebylski M., Peryferie środka, czyli krótki esej o hybrydowej tożsamości Europy zwanej Środkową, [w:] Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, red. E. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Niedźwiedzki S., Unia Europejska w świecie: soft power, hard power, czy może smart power?, „Przegląd Europejski” 2017, nr 3.

Norkus Z., Nie tytuł czyni imperium... Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów, Kraków 2019.

Nye J. S., Hard and soft power in Global Information Age, [w:] Re-ordering the world, ed. M. Leonard, The Foreign Policy Centre, London 2012.

Nye J. S., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, tłum. J. Zaborowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Nye J. S., Understanding international conflicts: An introduction to theory and history. Front cover, Longman 2003.

Olszewski P., Strategia soft power Unii Europejskiej a euroatlantycka współpraca w wielobiegunowym świecie, [w:] System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, red. J. M. Fischer, P. Olszewski, Elipsa, Warszawa 2013.

Pacak P., Soft power jako środek realizacji celów polityki zagranicznej państwa w systemie postwestfalskim, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, t. II, Rambler, Warszawa 2013, .

Pietrzyk-Reeves D., O pojęciu „Rzeczpospolita” (res publica) w polskiej myśli politycznej XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010 , t. LXII, z. 1.

Pietrzyk-Reeves D., Państwo jako rzecz wspólna, [w:] Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krawicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

Potocki R., Miłoszewska D., Rola soft power w środowisku międzynarodowym, [w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, red. A. Zaremba, B. Zapała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2011.

Potulski J., Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.

Sergunin A., Karabeshkin L., Understanding Russia’s soft power strategy, „Politics” 2015, t. 35, nr 3–4.

Sienkiewicz M., Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r., „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2016, nr 1.

Skrzypek A., Geopolityka „Międzymorza” i jej wpływ na stosunki Polski z Rosją, [w:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Solarz M. W., Północ – Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Sosnowski A., Prezydenci Chorwacji i Polski u grobu Władysława Warneńczyka, wpolityce.pl [online], 8 IX 2015 [dostęp: 16 VI 2020], dostępny w internecie: <https://wpolityce.pl/polityka/264712-prezydenci-chorwacji-i-polski-u-grobu-wladyslawa-warnenczyka>.

Surmacz B., Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje,, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Tosiek P., Polska wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej: nowy model integracji zróżnicowanej?, „Przegląd Europejski” 2017, nr 3.

Ukielski P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, „Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego” 2016, nr 3.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-21


Lewandowski, P. (2020). Soft power Rzeczypospolitej w Inicjatywie Trójmorza. Sprawy Międzynarodowe, 73(2), 125-150. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.01

Piotr Lewandowski  p.lewandowski@akademia.mil.pl
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3664-4815