Ukraina między Wschodem a Zachodem. Stanowisko Polski wobec akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej


Abstrakt

In this article, the author analyses Ukraine’s international policy and particularly its balancing between the East and the West from the moment of its declaration of independence in 1991 to the present day. He states that Ukraine’s foreign policy fluctuates between Russian (eastern) and transatlantic (western) orientations. In the author’s opinion, this difficult choice is determined by many factors, including historical, cultural, social, economic and international ones. Moreover, the author presents the position of Poland towards this still unsolved Ukrainian dilemma and towards Ukraine’s accession to NATO and the European Union. The main thesis of this article is the author’s conclusion that the imperial international policy of Russia under President Vladimir Putin and the passive stance of NATO, the European Union and the United States have exerted a particular influence on Ukraine’s foreign policy and the position of Poland towards its Euro-Atlantic aspirations. Being afraid of Russia, the West in a broad sense has come to terms with its aggressive policy towards Ukraine and has forgotten about Crimea. It cares about its economic cooperation with Russia more than about the security of Ukraine and Poland.


Adamski Ł., Konończuk W., Nowy dialog z Ukrainą, „Rzeczpospolita”, 18 III 2019, s. A10.

Aleksander R., Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu, „Teologia Polityczna”, Warszawa 2017.

Alexander R., Die Getriebenen, Merkel und die Flűchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht, Siedler, Műnchen 2017.

Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 136–140.

Bielawska A., Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9, s. 338;

Cichocki M.A., Kryzys światowego ładu liberalnego. Jego natura i znaczenie dla Polski, „Sprawy Międzynarodowe” 2019, nr 2, s. 43–45.

Ciesielska-Klikowska J., Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992–2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Cohen S.F., Patriotic Heresy vs. the New Cold War: Fallacies of US Policy May by Leading to War Wit Russia, „The Nation”, 15 IX 2014, s. 3

Cross M.K.D., Melissen J. (ed.), European Public Diplomacy. Soft Power at Werk, New York 2013, s. 111–112.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Ćwiek-Karpowicz J., Rosja wobec Białorusi. Ekonomizacja polityki zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 5–6, s. 119–121.

Kiwerska J., Ukraina i stosunki transatlantyckie, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9, s. 345–363.

Fiszer J.M., Białoruś między Rosją i Unią Europejską – konflikt interesów i perspektywy współpracy, w: A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2012, s. 19–41.

Fiszer J.M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Fiszer J.M., Niemcy i Francja w Unii Europejskiej po brexicie, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2018, nr 26, s. 39–55.

Fiszer J.M., Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2018, nr 1(60), s. 264–289.

Fiszer J.M., Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku: cele, wyzwania, kierunki, szanse i zagrożenia, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019, nr 2(65), s. 142–172.

Fiszer J.M., The 30th Anniversary of the Sejm and Senate Elections in 1989. Systemic Transformation in Poland and Its Consequences for Europe and the World, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019, nr 3(66), s. 137–159.

Fiszer J.M., 30-ta rocznica wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Transformacja ustrojowa w Polsce i jej konsekwencje dla Europy i świata, „Biuletyn Analiz i Opinii” 2019, nr 3, s. 1–18.

Fiszer J.M., Czasak M., Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2019.

Fiszer J.M., Stępniewski T., Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017.

Góralczyk B., Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno? Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Góralczyk B., Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018.

Grosse T.G., Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2018.

Jendroszczyk P., Trump talibom nie ufa, „Rzeczpospolita”, 3 IX 2019, s. A8.

Joffe J., Ziemlich ungleiche Freunde, https://www.ipg-journal.de/rubriken/europeische-integration/artikel/ziemlich-ungleiche-freunde-4728/-utm-de_402020210208/utm_mediamt=newsleter

Konończuk W., Czas na doktrynę postgiedroyciowską wobec Ukrainy, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr 1 (53), s. 30.

Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016.

Łoś R., Soft power w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Maciejewicz P., Ukraina – terapia szokowa, „Gazeta Wyborcza”, 14–15 III 2015, s. 8.

Mearsheimer J., Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin, „Foreign Affairs”, t. 93, nr 5, s. 1–16.

Milinkiewicz A., Nie zrobicie z Łukaszenki demokraty, ale nie odwracajcie się od nas. Europa na Wschód, „Gazeta Wyborcza”, 16 X 2013, s. A7.

Mogherini F., Foreword, w: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, Komisja Europejska, Bruksela 2016.

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Motyka G., Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.

Motyka G., Nieustający polsko-ukraiński spór o historię, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 36–37.

Nye J.S., Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York 2004, s. 40–44.

Nye J.S., Przyszłość siły, Warszawa 2011.

Olszański T., Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.

Olszewski P., Unia Europejska w świecie. Od liberalizmu do realizmu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2018.

Parafianowicz Z., Fikcyjne partnerstwo. Bilans rządów Petro Poroszenki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 29–31 III 2019, s. A10–A11.

Pełczyńska-Nałęcz K., Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 3, s. 31–41.

Pełczyńska-Nałęcz K., Polityka wschodnia w chaosie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, marzec 2018, ss. 1, 3.

Piskorska B., Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 11–13.

Rinke A., Migration, Sicherheit, Wirtschaft. Afrika wird zu einer Priorität der deutschen und europäischen Politik, „Internationale Politik” 2016, nr 6, s. 123–129.

Rotfeld A.D., Relacje Polska – Rosja – Ukraina a zmieniający się ład międzynarodowy, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 24.

Sikorski R., Polska może być lepsza, Znak Horyzont, Warszawa 2018, s. 380.

Stępniewski T., Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Polski po 2004 roku, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 3, s. 173-193.

Stoltenberg J., NATO Rosji się nie boi, „Gazeta Wyborcza”, 6 X 2014.

Szoszyn R., Zełenski wypowiada wojnę mafii, „Rzeczpospolita”, 3 IX 2019, s. A8.

Świder K., Stec A., Leszczyński T.Z. (red.), Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa–Kraków 2015, s. 17–33.

Wieczorek P., Kłudka P., Droga Polski do NATO – próba bilansu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1997.

Woźniak A., Unia potrzebuje reformy, „Rzeczpospolita”, 14 V 2019, s. A26.

Youngs R., Europe’s Eastern Crisis. The Geopolities of Asymmetry, Cambridge University Press, Cambridge 2017, s. 123–127.

Zięba R., Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2 (t. 50).

Zięba R., Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2011, nr 1–2 (t. 43).

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-25


Fiszer, J. M. (2021). Ukraina między Wschodem a Zachodem. Stanowisko Polski wobec akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. Studia Polityczne, 48(4), 19-38. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.4.03

Józef M. Fiszer  fiszer@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2461-4341
Inne teksty tego samego autora