Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania


Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały postaci czterech polskich historyków filozofii greckiej z okresu przełomu XIX i XX w., a także pierwszej połowy wieku XX, którzy podejmowali wyprawy do Grecji i Aten jako do kolebki filozofii. Są to, w kolejności odbytych wypraw: W. Dzieduszycki (1848-1909), W. Lutosławski (1863-1954), T. Sinko (1877-1966) oraz W. Witwicki (1878-1948). Każdy z nich wyruszył do Aten na innym etapie swej naukowej kariery, każdy inaczej przeżył osobisty kontakt z ojczyzną filozofii i każdy z nich w innej formie sprawozdawał swoje wrażenia i refleksje czytelnikom.


Słowa kluczowe

Wojciech Dzieduszycki; Wincenty Lutosławski; Tadeusz Sinko; Władysław Witwicki; Ateny; filozofia grecka; historiografia filozofii

Bałabuch H., Komparatystyka podróżnicza Wincentego Lutosławskiego z perspektywy iberyjskiej, w: E. Ihnatowicz, S. Ciara (red.), Europejczyk w podróży 1850–1939, Neriton, Warszawa 2010, s. 153–169.

Cyceron, Wybór pism naukowych, red. M. Plezia, przeł. K. Wisłocka-Remerowa, De Agostini, Warszawa 2002, s. 156–160.

Dzieduszycki W., Ateny, Wł. Bełza, Lwów 1878, s. V.

Dzieduszycki W., Wykłady o pierwszej filozofii, Józef Unger, Warszawa 1880.

Dzieduszycki W., Sokrates i Platon, „Niwa” 1881, R. X, z. 161, s. 334–355; z. 162, s. 404–414; z. 163, s. 477–488.

Jakubec T., Wojciech Dzieduszycki. Pisarz, estetyk, filozof, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 179–182.

Jeżewska K., Słowo od wydawcy, w: W. Witwicki, Przechadzki ateńskie..., Warszawa 1960, s. 7.

Lutosławski W., The Origin and Growth of Plato’s Logic, Longmans, Green and Co., London–New York–Bombay 1897.

Lutosławski W., Jeden łatwy żywot, Fundacja im. Wincentego Lutosławskiego, Kraków [1994], s. 275.

Madyda W., Profesor dr Tadeusz Sinko (1877–1966), „Meander” 1967, nr 2–3, s. 70.

Mróz T., Platon w Polsce 1800–1950. Typy recenzji, autorzy, problemy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 192–280.

Obsulewicz B., Realne koszta tanich podróży. O Wincentym Lutosławskim i jego „Wrażeniach iberyjskich”, w: E. Ihnatowicz, S. Ciara (red.), Europejczyk w podróży 1850–1939..., s. 171–192.

Piskor A., Siedem ekscelencji i jedna dama, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959, s. 282.

Rzepa T., Czy Władysław Witwicki utożsamiał się z Sokratesem?, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 8, s. 115–130.

Sinko T., Wojciech hr. Dzieduszycki. Historya filozofii. Tom I, „Czas” 1914, R. LXVII, nr 128, s. 4–5.

Sinko T., Od Olimpu do Olimpji. Wrażenia i rozważania z podróży greckiej, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa 1928, s. XI.

Sinko T., Radiowa adaptacja Platońskich dialogów w przekładzie W. Witwickiego i jej recepcja na seminarium filozoficznym H. Jakubanisa w KUL, „Roczniki Filozoficzne” 2013, t. LXI, nr 1, s. 43–71.

Turasiewicz R., Tadeusz Sinko jako hellenista, „Meander” 1987, nr 7–8, s. 330–331.

Witwicki W., Przechadzki ateńskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1947.

Witwicki W., Przechadzki ateńskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.

Zawojska T., Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 32.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-28


Mróz, T. (2019). Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 24, 85-104. https://doi.org/10.35757/CIV.2019.24.06

Tomasz Mróz  tmroz1@gmail.com
Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5499-0383

Doktor habilitowany, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W ostatnich latach opublikował: Selected Issues in the History of Polish Philosophy, Vilnius 2016; Platon w Polsce 1800–1950. Typy recenzji, autorzy, problemy, Kęty 2012; jako redaktor naukowy: S. Pawlicki, Platonica, Kraków 2013, a poza tym wiele artykułów z zakresu historii filozofii polskiej, historii historiografii filozofii i recepcji filozofii antycznej.