Czy, kiedy i jak? Badanie i dokumentowanie losów uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce


Abstrakt

W tekście opisujemy proces projektowania i wdrażania założeń metodologicznych i etycznych w projekcie "tytuł", który ma na celu gromadzenie relacji uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce. Przedstawiamy fazę planowania projektu, współpracę z różnymi instytucjami oraz kształtowanie i zarządzanie zespołem badawczym, a także zasady doboru narratorek do naszego badania oraz narzędzie badawcze i jego zastosowanie. Dużo miejsca poświęcamy etyce badań i jej praktycznym implikacjom. Wreszcie, prezentujemy nasze założenia organizacyjne i metodologiczne w kontekście tego, jak wpływają na zbiór nagrań, który gromadzimy. Na koniec opisujemy sposoby postępowania z danymi, z perspektywy cyfrowej hermeneutyki - procesu badawczej refleksji nad zbiorem danych, nad udziałem różnych osób w tym procesie oraz nad kształtowaniem międzynarodowej bazy relacji uchodźczych.


Słowa kluczowe

Ukraina; Polska; historia mówiona; uchodźcy; cyfrowa hermeneutyka; etyka badawcza

Aras Ramazan, Boyd Douglas, Clark Mary, Kurt Mehmet, Mohaqqeq Mohammad, Taminian Lucine, 2012, Documenting and Interpreting Conflict through Oral History, Columbia University Center for Oral History, New York.

Bianchi Alison J., Ruch Alexander M., Ritter Michael J., Kim Ji Hye, 2016, Emotion Management: Unexpected Research Opportunities, „Sociology Compass”, t. 10(2), s. 172–183.

Binder Piotr, 2022, Wywiady online w badaniach jakościowych okresu pandemii: inkluzywny potencjał, zagrożenie wykluczeniem i jakość gromadzonych danych, „Kultura i Edukacja”, nr 3(137), s. 38–62.

Cave Mark, Sloan Stephen M., 2014, Listening on the Edge: Oral History in the Aftermath of a Crisis, Oxford University Press, Oxford.

Clandinin D. Jean, Connelly F. Michael, 2000, Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research, Jossey-Bass, San Francisco.

Collins Harry, Evans Robert, 2007, Rethinking Expertise, The University of Chicago Press, Chicago–London.

Enzenbach Cornelia, Wicklein Barbara, Wirkner Kerstin, Loeffler Markus, 2019, Evaluating Selection Bias in a Population-Based Cohort Study with Low Baseline Participation: the LIFE-Adult-Study, „BMC Med Res Methodol”, t. 19(1): 135 (doi: 10.1186/s12874-019-0779-8).

Fickers Andreas, Tatarinov Juliane, van der Heijden Tim, 2022, Digital History and Hermeneutics — between Theory and Practice: An Introduction, w: Andreas Fickers, Juliane Tatarinov (red.), Digital History and Hermeneutics Between Theory and Practice, De Gruyter, Berlin, Boston, s. 1–22.

Gałęziowski Jakub, 2020, When a Historian Meets Vulnerability. Methodological and Ethical Aspects of Research on Sensitive Topics and with People Affected by Difficult Experiences, „Rocznik Antropologii Historii”, nr 13, s. 169–189.

Garbolińska Agnieszka, 2022, Etyka badań w ośrodkach dla osób w procedurze uchodźczej (https://www.bbng.org/etyka-badan-w-osrodkach [dostęp: 30.01.2022]).

Ghimire Namita i in., 2020, Research during COVID-19 Pandemic: Perspectives from the Ethics Committees of a Lower Middle Income Country, „Katmandu University Medical Journal”, t. 18(72), s. 420–422.

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Grondas Marek, 2013, Biographical Research and Treatment. Some Remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 28–49.

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Waniek Katarzyna, 2022, Superwizja w jakościowych badaniach społecznych. O radzeniu sobie z trudnymi emocjami badających i badanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 18, nr 4, s. 6–33.

Grinchenko Gelinada, 2022, Oral History of War: Issues and Cautions Regarding This Research Method, Heinrich Böll Stiftung (https://ua.boell.org/en/2022/08/26/oral-history-war-issues-and-cautions-regarding-research-method [dostęp: 23.07.2023]).

Guillemin Marilys, Gillam Lynn, 2004, Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research. „Qualitative Inquiry”, t. 10(2), s. 261–280.

Jessee Erin, 2011, The Limits of Oral History: Ethics and Methodology Amid Highly Politicized Research Settings, „The Oral History Review”, t. 38(2), s. 287–307.

Kacperczyk Anna, Kafar Marcin, 2020, Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O autoetnografii w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kelly Alice Bridget, 2014, Drawing Lines in the Mud: Giving Back (or Trying to) in Northern Cameroon [Research note], „Journal of Research Practice”, t. 10(2).

Kudela-Świątek Wiktoria, 2020, Siła emocji w badaniach terenowych, „Rocznik Antropologii Historii”, nr 13, s. 7–17.

Kulyk Volodymyr, 2017–2018, Language Attitudes in Independent Ukraine: Differentiation and Evolution, „Harvard Ukrainian Studies”, t. 35(1), 265–292.

Laar Amos, 2014, Researcher Vulnerability: An Overlooked Issue in Vulnerability Discourses, „Scientific Research and Essays”, t. 9(16), s. 737–743.

Leahy Carla Pascoe, 2019, Selection and Sampling Methodologies in Oral Histories of Mothering, Parenting and Family, „Oral History”, t. 47(1), s. 105–116.

Lucchesi Anita, 2020, For a New Hermeneutics of Practice in Digital Public History: Tinkering with memorecord.uni.lu (https://orbilu.uni.lu/handle/10993/45831 [dostęp: 20.01.202]).

Męcfal Sylwia, 2012, Problemy badań terenowych. Wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne w badaniu zjawisk „trudnych”, „Przegląd Socjologiczny”, LXI(1), s. 155–178.

Nordstrom Carolyn, Robben Antonius, 1996, Fieldwork under Fire. Contemporary Studies of Violence and Culture, University of California Press, Berkeley.

Nowicka Ewa, 2006, Przyjaźń jako narzędzie pracy antropologa. Wątpliwości etyczne, w: Krystyna Zamiara (red.), Etyczne aspekty badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 191–211.

Palęcka Alicja, 2021, „Spokojnie, jestem grzeczny”. Molestowanie seksualne jako strategia uczestników badania, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 2, s. 44–60.

Poulos Christopher N., 2021, Conceptual Foundations of Autoethnography, „American Psychological Association” (APA PsycNet), s. 3–17.

Quirke Eleanor, Klymchuk Vitalii, Suvalo Orest, Bakolis Joannis, Thornicroft Graham, 2021, Mental Health Stigma in Ukraine: Cross-sectional Survey, „Glob Ment Health (Camb)”, 22(11).

Reisinger Gunther, 2010, Digital Source Criticism: Net Art as a Methodological Case Study, w: Dieter Daniels, Gunter Reisinger (red.), Netpioneers 1.0: Contextualizing Early Net-Based Art, Sternberg Press, Berlin, s. 123–142.

Sloan Stephen, 2008, Oral History and Hurricane Katrina: Reflections on Shouts and Silences, „The Oral History Review”, t. 35(2), s. 176–186.

Surmiak Adrianna, 2019, Komisje etyczne dla badań społecznych w Polsce. Perspektywa socjologów i antropologów społeczno-kulturowych, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 157–182.

Surmiak Adrianna, 2022, Etyka badań jakościowych w praktyce, Scholar, Warszawa.

Sztop-Rutkowska Katarzyna, 2022, Rozmowa z dr Sylwią Urbańską (https://www.bbng.org/rozmowa-z-dr-sylwia-urbanska [dostęp: 30.01.2022]).

Tillmann-Healy Lisa M., 2003, Friendship as a Method, „Qualitative Inquiry”, t. 9(5), s. 729–749.

von Unger Hella, Dilger Hansjörg, Schönhuth Michael, 2016, Ethics Reviews in the Social and Cultural Sciences? A Sociological and Anthropological Contribution to the Debate, „Forum: Qualitative Social Research”, t. 17(3).

Viola Lorella, 2023, The Humanities in the Digital: Beyond Critical Digital Humanities, Palgrave Macmillan, London.

Yeoh Kheng-Wei, Shah Ketan, 2021, Research Ethics during a Pandemic (COVID-19), „International Health”, t. 13(4), s. 374–375.

Zaagsma Gerben, 2013, On Digital History, „Low Countries Historical Review”, t. 128(4), s. 3–29.

Pobierz

Opublikowane : 2023-09-26


Łukianow, M., & Wylegała, A. (2023). Czy, kiedy i jak? Badanie i dokumentowanie losów uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce. Kultura I Społeczeństwo, 67(3), 9-40. https://doi.org/10.35757/KiS.2023.67.3.1

Małgorzata Łukianow  m.lukianow@uw.edu.pl
Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7274-0743
Anna Wylegała 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5575-4123
Inne teksty tego samego autora