Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2020): KULTURA OBYWATELSKA

Temat numeru

Deficits of Political Culture in the Context of the Transformation of Postmodern Subjectivity

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2020.27.03
Przesłane: 10 września 2020
Opublikowane: 22.12.2020

Abstrakt

In the article, I address the issues of the transformation of subjectivity, to which it is subject in the face of changes in the political and cultural status of knowledge in post-modernity. I am trying to identify and define the post-modern deficits of political culture as a consequence of these changes. Looking at the links between subjectivity and politics, I reach out to Charles Taylor, who characterizes the crisis of the ethos of authenticity, Anthony Giddens, who analyses the process of disembedding of a subject, and Michel Foucault describing modern technologies of the self-creation in the context of a concept of politics understood as praxis by Hannah Arendt.

Bibliografia

 1. Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 2. Arendt H., Ludzie w mrocznych czasach, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.
 3. Arendt H., Polityka jako obietnica, red. i wprowadzenie J. Kohn, przeł. M. Madej i M. Godyń, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 2005.
 4. Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Godyń i W. Madej, wstęp P. Śpiewak, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1994.
 5. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002.
 6. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, przeł. J. Łoziński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.
 7. Benhabib S., How to read Hannah Arendt’s The Human Condition (1958)? http://blogs.law.columbia.edu/critique1313/seyla-benhabib-how-to-read-hannah-arendts-the-human-condition-1958/.
 8. Biały F., Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna jako wartość a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe, „Refleksje” 2010, nr 1, s. 219-233.
 9. Bobako M., Seyla Benhabib versus Judith Butler: spór o podmiot i emancypację (wersja feministyczna), „PRINCIPIA” XLI-XLII (2005), s. 212-231.
 10. Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztander-Sztanderska i A. Ziółkowska, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
 11. Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław 1985.
 12. Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia t.1, przeł. T. Kaszubowski, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 13. Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008.
 14. Elliot A., Koncepcje „ja”, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 15. Foucault M., Hermeneutyka podmiotu, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2012.
 16. Foucault M., Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, red. C. Gordon, przeł. C. Gordon I in., Panthenon Books, New York 1981.
 17. Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, t. II, przeł. T. Komendant, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
 18. Foucault M., Subjectivity and Truth, w: idem, The Politics of Truth, red. S. Lotringer, przeł. L. Hochroth i C. Porter, Semiotext(e), Los Angeles 2007, s. 147-167.
 19. Foucault M., What is Critique? w: idem, The Politics of Truth, op. cit., s. 41-81.
 20. Foucault, M. Techniki siebie, w: idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński i R. Rasiński, PWN, Warszawa 2000, s. 247-275.
 21. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 22. Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1986, nr 77/4, s. 75-100.
 23. Habermas J., Pojęcie działania komunikacyjnego (Uwagi wyjaśniające), przeł. A. M. Kaniowski, „Kultura i Społeczeństwo” 1986, r. XXX, nr 3, s. 21-44.
 24. Husserl E., The Crisis of Europen Sciences and Transcendental Phenomenology, Northwestern University Press, Evanston 1970.
 25. Jacyno M., „Wszystkie globalne problemy zaczynają się na twoim talerzu”. Doświadczenie w warunkach globalizacji, w: Kultura w czasach globalizacji, red. naukowa M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 105-119.
 26. Joyce J., Portret artysty z czasów młodości, przeł. Z. Allan, PIW, Warszawa 1957.
 27. Kristeva J., Semeiotike. Studia z zakresu semanalizy, przeł. T. Stróżyński, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017.
 28. Kwiek M., Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku w powojennej myśli francuskiej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1999.
 29. Łotman J., Kultura i eksplozja, przeł. i słowem wstępnym opatrzył B. Żyłko, PIW, Warszawa1999.
 30. Meijer M., Charles Taylor’s Doctrine of Strong Evaluation. Ethics and Ontology in a Scientific Age, Rowman & Littlefield International, Lodon New York 2018.
 31. Minkler K., Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, nr 37, s. 50–74.
 32. Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej, przeł. J. Erbel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 33. Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 81/2, s. 95-116.
 34. Pieniążek P., Podmiot (w) nowoczesności, „Forum Oświatowe” 2008, numer specjalny, s. 39-50.
 35. Przybyszewski K., Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013.
 36. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. J.W. Popławski, Wydaw. W.A.B. Warszawa 2009.
 37. Rousseau J.J., Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. M. Gniewiewska, Czytelnik, Warszawa 1967.
 38. Starobinski J., Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, przeł. J. Wojcieszak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
 39. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 40. Taylor Ch., Humanizm i nowoczesna tożsamość, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castelgandolfo 1983, przygotował i wstępem opatrzył K. Michalski, Éditions du Dialogue Société d’Éditions Internationales, Paris 1988, s. 147-198.
 41. Taylor Ch., Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 42. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.