Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Artykuły i rozprawy

Elity administracyjne. Misja i odpowiedzialność

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.5
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

This article contains the results of research and analyses concerning the administrative elite forming in contemporary Poland. Particular attention is paid to relations between politics and the administration and between civil servants and politicians, as well as to the manner in which the administrative elite perceive their tasks and responsibilities. The article is based on in-depth interviews conducted in 2013 with 50 department directors and vice directors in Polish ministries.

Bibliografia

 1. Ajnenkiel Andrzej, 1977, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Betkiewicz Witold, 2014, Polski model kariery zawodowej urzędników wyższego szczebla? Próba empirycznego opisu, „Studia Polityczne”, nr 3 (35).
 3. Etzioni-Halevy Eva, 1998, O autonomii elit w demokracjach zachodnich, w: Jerzy Szczupaczyński (wyb. i oprac.), Władza i społeczeństwo, cz. 2, Scholar, Warszawa.
 4. Field G. Lowell, Higley John, Burton Michael G., 1990, A New Elite Framework for Political Sociology, „Revue Européenne des Science Sociales”, t. 28, s. 149–182.
 5. Filipowicz Stanisław, 2002, Historia myśli polityczno-prawnej, Arche, Gdańsk.
 6. Hausner Jerzy, 2008, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 7. Heywood Andrew, 2006, Politologia, tłum. Barbara Maliszewska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Hodson Randy i in., 2013, Rules Don’t Apply: Kafka’s Insights on Bureaucracy, „Organization”, t. 20, nr 2.
 9. Kamiński Antoni Z., 2014, Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 10. Krasnodębski Zdzisław, 1985, Maxa Webera projekt socjologii rozumiejącej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 11. Krasnodębski Zdzisław, 1998, Przedmowa. Weber po komunizmie, w: Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie, tłum. Andrzej Kopacki, Paweł Dybel, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 12. Lasch Christopher, 1997, Bunt elit, tłum. Dobrosław Rodziewicz, Platan, Kraków.
 13. Mach Bogdan, Mocek Stanisław, 2011, Rola współczesnej inteligencji w porządku demokratycznym, w: Irena Pańków (red.), Meandry legitymizacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 14. Mikułowski Pomorski Jerzy, 2005, Wprowadzenie, w: Jerzy Mikułowski Pomorski (red.), Inteligencja: między tradycją a wyzwaniami współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 15. Nalewajko Ewa, Post Barbara, 2014, Dobre państwo i dobry urzędnik — krystalizacja wzorów normatywnych w środowisku rządowych elit administracyjnych, „Studia Polityczne”, nr 3 (35).
 16. Obłój Krzysztof, 2001, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Oszlak Oscar, 2005, State Bureaucracy: Polities and Policies, w: Thomas Janoski i in. (red.), The Handbook of Political Sociology, Cambridge University Press, New York.
 18. Pareto Vilfredo, 1994, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, tłum. różni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Pańków Irena, 2008, Elita polityczna w teoriach i percepcji polskich parlamentarzystów, „Studia Polityczne”, nr 20.
 20. Peffley Mark, Rohrschneider Robert, 2007, Elite Beliefs and the Theory of Democratic Elitism, w: Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingeman (red.), The Oxford Book of Political Behavior, Oxford University Press, Oxford.
 21. Peters B. Guy,1999, Administracja publiczna w systemie politycznym, tłum. Kazimierz W. Frieske, Scholar, Warszawa.
 22. Picht Georg, 2011, Pojęcie odpowiedzialności, w: Krzysztof Michalski (red.), Zrozumieć przemijanie, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa.
 23. Putnam Robert, 1993, The Political Attitudes of Senior Civil Servants in Western Europe: A Preliminary Report, „British Journal of Political Science”, t. 3, s. 257–290.
 24. Raciborski Jacek, 2006, Wprowadzenie. Elity rządowe jako przedmiot badań, w: Jacek Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, Trio, Warszawa.
 25. Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta, 2014, Administracja rządowa i jej elity w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Polityczne”, nr 3 (35).
 26. Świderski Bronisław, 2000, Konfrontacja „cienia” z „panem”, „Plus Minus. Rzeczpospolita”, 7 października (głos w dyskusji Czy zmierzch inteligencji?).
 27. Weber Max, 1998, Polityka jako zawód i powołanie, tłum. Andrzej Kopacki, Paweł Dybel, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 28. Wesołowski Włodzimierz, 1992, Parlamentarzyści jako część elity politycznej: teoretyczno-porównawcze tło polskich badań, w: Jacek Wasilewski, Włodzimierz Wesołowski (red.), Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontraktowego Sejmu, IFiS PAN, Warszawa.
 29. Wojciszke Bogdan, 2003, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa.
 30. Wołek Artur, 2012, Słabe państwo, Ośrodek Myśli Politycznej–ISP PAN, Kraków–Warszawa.
 31. Znamierowski Czesław, 1991, Elita i demokracja, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 32. Zybała Andrzej, 2012, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 33. Żyro Tomasz, 2006, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.