Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Artykuły i rozprawy

Migracje międzynarodowe i teoria Bourdieu

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.7
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

The author considers Pierre Bourdieu’s conceptual formula where [(habitus) (capital)] + field = practice and brings it to the field of international migration. She proves that a complete, cohesive application of Bourdieu’s theory in migration studies has much greater heuristic potential than the use of isolated individual concepts—it enables a new view of the social world where international migration constitutes an inherent part. It aims at explaining such phenomena as transnational habitus, forms of capital in migration process, migratory field, and transnational practices.

Bibliografia

Bakwell Oliver, 2010, Some Reflections on Structure and Agency in Migration Theory, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 36, nr 10, s. 1689–1708.
Bauder Harald, 2005, Habitus, Rules of the Labour Market and Employment Strategies of Immigrants in Vancouver, „Canada, Social and Cultural Geography”, t. 6, nr 1, s. 81–97.
Beck Ulrich, 2006, Cosmopolitan Vision, Polity, Cambridge.
Bommes Michael, Morawska Ewa, 2005, International Migration Research. Constructions, Omissions and the Promisses of Interdisciplinarity, Ashgate Publishing, London.
Bourdieu Pierre, 1971, System of Education and System of Thought, w: Michael F.D. Young (red.), Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, Macmillan, London.
Bourdieu Pierre, 1986, The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods, w: Richard Collins i in. (red.), Media, Culture and Society: A Critical Reader, Sage, London.
Bourdieu Pierre, 1993, Sociology in Question, tłum. Richard Nice, Sage Publications, London.
Bourdieu Pierre, 2002, Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Seuil, Paris.
Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar Warszawa.
Bourdieu Pierre, 2006, Medytacje pascaliańskie, tłum. Krzysztof Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Bourdieu Pierre, 2007, Szkic teorii praktyki: poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. Wiesław Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
Bourdieu Pierre, 2009, Rozum praktyczny, tłum. Joanna Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc, 2000, The Organic Ethnologist of Algerian Migration, „Ethnography”, t. 1, nr 2, s. 173–182.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc, 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. Anna Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Castles Stephen, 2010, Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 36, nr 10, s. 1565–1568.
Costa Cristina, Murphy Mark (red.), 2015, Bourdieu, Habitus and Social Research. The Art of Application, Palgrave Macmillan, Basingstoke-London.
Dekker Rianne, Engbersen Godfried, 2013, How Social Media Transform Migrants Networks nd Facilitate Migration, „Global Networks”, t. 15, nr 4, s. 401–418.
Erel Umut, 2010, Migrating Cultural Capital: Bourdieu in Migration Studies, „Sociology”, t. 44, nr 4, s. 642–660.
Faist Thomas, 2000, The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford University Press, Oxford.
Glick Schiller Nina, Levitt Peggy, 2004, Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society, „International Migration Review”, t. 38, nr 3, s. 1002–1039.
Glick Schiller Nina, Basch Linda, Szanton Blanc Cristina, 1995, From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, „Anthropological Quarterly”, t. 68, nr 1, s. 48–63.
Górny Agata, Stola Dariusz, 2001, Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego, w: Ewa Jaźwińska, Marek Okólski, Ludzie na huśtawce. Migracje pomiędzy peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa.
Grabowska Izabela, w druku, Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills, Peter Lang, Frankfurt am Main–New York.
Grabowska-Lusińska Izabela, 2012, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Scholar, Warszawa.
Grzymała-Kazłowska Aleksandra, 2013, Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
Guarnizo Luis Eduardo, 1997, The Emergence of a Transnational Social Formation and the Mirage of Return Migration among Dominican Transmigrants, „Identities”, t. 4, nr 2, s. 281–322.
Guarnizo Luis Eduardo, Smith Michael Peter, 1998,Transnationalism from Below, Transaction Publishers, New Brunswick–London.
Łukowski Wojciech, 2004, Społeczny sens migracji sezonowych, w: Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Łukowski, Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa.
Kelly Philip, Lusis Tom, 2006, Migration and the Transnational Habitus: Evidence from Canada and the Philippines, „Environment and Planning” A 38, s. 831–847.
Matejko Ewa, 2004, Migracja sezonowa jako strategia działania w kontekście sytuacji na polskim i hiszpańskim rynku pracy, w: Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Łukowski, Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa.
Maton Karl, 2012, Habitus, w: Michael Grenfell (red.), Bourdieu: Key Concepts, Acumen, London.
Mauss Marcel, 1973 [1924], Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych, tłum. Krzysztof Pomian, w: Marcel Mauss, Socjologia i antropologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
McKay Deirdre, 2001, Migration and Masquerade: Gender and Habitus in the Philippines, „Geography Research Forum”, t. 21, s. 44–56.
Molina Jose Lois, Petermann Soeren, Herz Andreas, 2015, Defining and Measuring Transnational Social Structures, „Field Methods”, t. 27, nr 3, s. 223–243.
Morawska Ewa, 2001, Structuring Migration: The Case of Polish Income Seeking Travelers to the West, „Theory and Society”, t. 30, nr 1, s. 47–80.
Nedelcu Mihaela, 2012, Migrants’ New Transnational Habitus: Rethinking Migration Through a Cosmopolitan Lens in the Digital Age, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 38, nr 9, s. 1339–1356.
Noble Greg, 2013, ‘It Is Home but It Is Not Home’: Habitus, Field and the Migrant, „Journal of Sociology”, t. 49, nr 2–3, s. 341–356.
Nowicka Magdalena, 2014, Migrating Skills, Skilled Migrants and Migration Skills: The Influence of Contexts on the Validation of Migrants’ Skills, „Migration Letters”, t. 11, nr 2, s. 171–186.
Nowicka Magdalena, 2015a, Bourdieu’s Theory of Practice in the Study of Cultural Encounters and Transnational Transfers in Migration, MMG Working Paper 15-1, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Gottingen.
Nowicka Magdalena, 2015b, Habitus: Its Transformation and Transfer through Cultural Encounters in Migration, w: Cristina Costa, Mark Murphy (red.), Bourdieu, Habitus and Social Research: The Art of Application, Palgrave Macmillan, Basingstoke–London.
O’Reilly Karen, 2012, International Migration and Social Theory, Palgrave Macmillan, New York.
Plüss Caroline, 2009, Trans-National Biographies and Trans-National Habiti: The Case of Chinese Singaporeans in Hong Kong, w: Derek Heng, Syed Muhd Khairudin (red.), Reframing Singapore: Memory, Identity and Trans-Regionalism, Amsterdam University Press–ICAS, Amsterdam.
Sayad Abdelmalek, 1999, La Double absence: des illusions de l’émigré aux souffrances l’émigré, Editions du Seuil, Paris.
Sayad Abdelmalek, 2000, El ghorba: Original Sin and Collective Lie, „Ethnography”, t. 1, nr 2, s. 147–171.
Vertovec Steven, 2012, Trends and Impacts of Migrant Transnationalism, w: Ajaya Kumar Sahoo, Michiel Baas, Thomas Faist (red.), Indian Diaspora and Transnationalism, Rawat, Jaipur.
Van Hear Nicholas, 2010, Theories of Migration and Social Change, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 36, nr 10, s. 1531–1536.
Wacquant Loïc J. D., 2004, Following Pierre Bourdieu into the Field, „Ethnography”, t. 5, nr 4, s. 387–414.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.