Socjologia II Rzeczypospolitej jako tradycja


Abstrakt

The sociology of the Second Polish Republic (1918–1939) is presented as a tradition – a part of the heritage that is positively evaluated and transmitted from generation to generation. The tradition of sociology in Poland dates back to the partition period; it developed in the interwar period of independence and was tested during the Second World War and subsequently in communist times. The basic elements of the tradition are identified in the article and illustrated by the life and work of leading Polish sociologists of the pre-war period.


Słowa kluczowe

historia socjologii w Polsce; mistrzowie klasycznej socjologii polskiej; tradycja socjologiczna

Klonecki W., Zonn W., Spława-Neyman J., „Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, seria II „Wiadomości Matematyczne” 1973, t. 15, s. 55–70.

Körösényi A., The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orbán Regime, „East European Politics and Societies” 2019, t. 33, nr 2, s. 280–301;

Landau L, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1936.

Lebow K., The Conscience of the Skin: Interwar Autobiography and Social Rights, „Humanity” 2012, t. 3, nr 3, s. 297–312;

Lebow K., Autobiography as Complaint: Polish Social Memoir between the World Wars, „Laboratorium: Russian Review of Social Research” 2014, t. 6, nr 3, s. 13–26.

Making Modern Social Science: The Global Imagination in East Central and Southeastern Europe after Versailles, „Contemporary European History” (2019, t. 28, nr 2), red. Katherine Lebow, Małgorzata Mazurek, Joanna Wawrzyniak.

Mirek F., Metoda socjologiczna: przyczynek na podstawie analizy krytycznej metod Tarde’a i Durkheima, Księgarnia Akademicka Jachowskiego, Poznań 1930.

Ossowski S., Dzienniki, t. 1, 1905–1939, oprac. Róża Sułek, Scholar, Warszawa 1919, zapis z 15 XI 1920 r.

Pakulski J., Populizm i perspektywa elity, w: Almanach Concilium Civitas 2019/2020, red. Jacek Żakowski, Fundacja Collegium Civitas, Warszawa 2019, s. 235–252.

Piekałkiewicz J., Sprawozdanie z badania składu ludności robotniczej Polski, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1934.

Przeciwko antysemityzmowi 1936–2009, oprac. Adam Michnik, Universitas, Kraków 2010, t. 1, s. 528–529.

Szacki J., Wolność i demokracja a tradycje socjologii polskiej, w: Ludzie i instytucje: stawanie się ładu społecznego, red. Antoni Sułek, Józef Styk, Irena Machaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, t. 2, s. 199–208.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-21


Sułek, A. (2020). Socjologia II Rzeczypospolitej jako tradycja. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 109-120. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.6

Antoni Sułek  sulek@marymont.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2758-5240
Inne teksty tego samego autora