„Wojenne” tożsamości etniczne w społeczeństwach postkonfliktowych — casus Irlandii Północnej


Abstrakt

The author considers the situation prevailing in post-conflict societies, basing her reflections on the assumption that a key element of the peace process should be the formation (even if incomplete) of a model of group identity. As an example, she references the ethnic identities of the two main actors in the Northern Ireland conflict: the Irish Catholics and the Ulster Protestants. The decades of conflict in Ulster caused the emergence of an ethnic group identity that was defined as being “war-related,” and was oriented toward confrontation with the “enemy” and defense of the group’s rights. The author analyzes examples of creating common actions, initiated both from below and from the top down (the “shared future” policy), paying attention to the potential changes in ethnic attitudes and identities, in order to verify her assumptions.


Słowa kluczowe

Irlandia Północna; „wojenna” tożsamość etniczna; proces pokojowy; zmiana społeczna

Assmann Jan, 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. Anna Kryczyńska-Pham, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Bokszański, Zbigniew, 1989, Tożsamość Interakcja Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bokszański Zbigniew, 2005, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bryan Dominic, Gordon Gillespie, 2005, Transforming Conflict: Flags and Emblems, Institute of Irish Studies, Queen’s University, Belfast.

Crozier Maurna (red.), 1989, Cultural Traditions in Northern Ireland, Institute of Irish Studies, Queen’s University, Belfast.

Dixon Paul, 2001, Northern Ireland: The Politics of War and Peace, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York.

Finlayson Alan, 1997, Discourse and Contemporary Loyalist Identity, w: Mark McGovern, Peter Shirlow (red.), Who Are the People?, Pluto Press, London.

Halbwachs Maurice, 2008, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Isajiw Wsievolod, 1974, Definitions of Ethnicity, „Ethnicity”, nr 1, s. 111–124.

Jarymowicz Maria, 1992, Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych, w: Paweł Boski, Maria Jarymowicz, Hanna Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa, IP PAN, Warszawa.

Kula Marcin, 2004. Krótki raport o użytkowaniu historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Love Mervyn T., 1995, „Peace Building Through Reconciliation in Northern Ireland”, Avebury.

McGarry John, O’Leary Brendan, 1995, Explaining Northern Ireland, Blackwell, Oxford.

Morrow Duncan, 1995, Church and Religion in the Ulster Crisis, w: Seamus Dunn (red.), Facets of the Conflict in Northern Ireland, St. Martin’s Press.

Melchior Małgorzata, 1990, „Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944–1955)”, Warszawa.

Nowicka Ewa, 1989, Etniczność a sytuacja mniejszościowa, „Przegląd Polonijny”, t. XV, z 1, s. 43–57. Ricoeur 2006,

Rolson Bill, 1992, Drawing Support: Murals in the North of Ireland, Beyond the Pale Publications, Belfast (http://cain.ulst.ac.uk/bibdbs/murals/rolston1.htm).

Ruane Joseph, Todd Jennifer, 1993, ‘Why can’t you get along with each other?’: culture, structure and the Northern Ireland conflict, w: Eamonn Hughes (red.), Culture and Politics in Northern Ireland 1960–1990, Philadelphia, Open University Press, Milton Keynes, s. 27–40.

Saryusz-Wolska Magdalena, 2010, Zapomnieć się w pamięci. Pytania o badanie pamięci kulturowej, „Kultura Współczesna”, nr 1.

Smithey Lee A., 2009, Conflict Transformation, Cultural Innovation and Loyalist Identity in Northern Ireland, w: Marc Howard Ross (red.), Culture and Belonging in Divided Societes Contestation and Symbolic Landscapes, PENN, University of Pennsylvania Press.

Smith Anthony D., 2009, Etniczne podstawy narodów, tłum. Małgorzata Głowacka-Grajper, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Szacka Barbara, 2006, Czas przeszły — pamięć — mit, Scholar, Warszawa.

Szczecińska-Musielak Ewa, 2014, Pamięć jako narzędzie walki w konfliktach etnicznych. Casus Irlandii Północnej, „Politeja”, t. 31, nr 1, s. 483–504.

Szczecińska-Musielak Ewa, 2014a, „Religion and Church(es) in the Northern Ireland Peace Process”, w: „Bridging the Divides Post-conference publication on faith-based reconciliation and peacebuilding commemorating the 30th anniversary of ‘Reconciliatio et paenitentia’ by St. John Paul II and the Year of Jan Karski (http://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2015/02/Bridging-the-Divides-Postconference-Publication.pdf).

Szczecińska-Musielak Ewa, 2015, Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu. Między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym, Scholar, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-26


Szczecińska-Musielak, E. (2018). „Wojenne” tożsamości etniczne w społeczeństwach postkonfliktowych — casus Irlandii Północnej. Kultura I Społeczeństwo, 62(1), 167-186. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.1.6

Ewa Szczecińska-Musielak  ewa.szczecinska@wp.pl
Wszechnica Polska  Polska