Władza podzielona w polskich gminach – charakterystyka zjawiska


Abstrakt

W artykule omówiona została specyfika horyzontalnych relacji władzy na szczeblu gminnym w Polsce. Rozważania koncentrują się wokół układów politycznych, gdy wójt/burmistrz/prezydent jest przedstawicielem innego komitetu wyborczego niż większość reprezentantów zasiadających w radzie gminy. Sytuacje te definiowane są jako władza podzielona. Autorka zarysowuje kontekst historyczno-prawny powstawania władzy podzielonej. Tym samym wskazuje przyczyny instytucjonalne zjawiska z uwzględnieniem mechanizmów prawnych, które blokują powstawanie układów władzy podzielonej. Szczególnym aspektem badania jest określenie wpływu systemu wyborczego na formowanie władzy podzielonej. Ponadto pokazana została skala oraz rozkład przestrzenny zjawiska wraz z określeniem charakterystyki gmin, w których obserwowany jest badany układ władzy. Analizie poddane zostały wyniki wyborów samorządowych w Polsce z 2010 oraz 2014 roku.


Słowa kluczowe

władza podzielona; gmina; horyzontalne relacje władzy; samorząd gminny

Ames B., Baker A., Renno L., Split-ticket voting as the rule: Voters and permanent divided government in Brazil, „Electoral Studies”, 2009, nr 28, s. 8-20.

Bobbio L., Italy: After the Storm [w:] Comparing Local Governance: Trends and Developments, red. B. Denters, L.Rose, Londyn 2005, s. 6-24.

Dahl R., Tufte E.R., Size and Democracy, Stanford 1973.

Fiorina M., An era of divided government, „Developments in American politics”, 1992, nr 3, s. 324-354.

Gendźwiłł. A., Żółtak T., Rutkowski J., Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów? „Studia Regionalne i Lokalne”, 2015, nr 4(62), s. 64-79.

Haman J., Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne, „Decyzje”, 2005, nr 4, s. 5-28.

Kelbel C., Van Ingelgom V., Verhaegen S., Looking for the European Voter: Split-Ticket Voting in the Belgian Regional and European Elections of 2009 and 2014, „Politics and Governance”, 2016, nr 4, s. 116-129.

Mouritzen P., Svara J., Leadership in the apex. Politicians and administrations in western local government, University of Pittsburgh Pre 2002.

Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Piontek D., Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej, „Rocznik Nauk Społecznych”, 2012, nr 3, s. 109-126.

Roscoe D., The choosers or the choices? Voter characteristics and the structure of electoral competition as explanations for ticket splitting, „Journal of Politics”, 2003, nr 4, s. 1147-1164.

Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., Wasil J., Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach, „Polityka i Społeczeństwo”, 2015, nr 3(13), s. 151-164.

Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., Wasil J., Koabitacja na poziomie gminnym, Warszawa 2018.

Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Łukomska J., Kurniewicz A., Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-28


Kopcińska, M. (2019). Władza podzielona w polskich gminach – charakterystyka zjawiska. Studia Polityczne, 47(2), 11-32. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.1

Martyna Kopcińska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9837-4323