Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 72 Nr 1 (2019): Jak uczyć o stosunkach międzynarodowych?

Forum

Współczesna Bułgaria w obliczu wybranych zagrożeń politycznych, ekonomicznych i społecznych

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.12
Przesłane: 11 stycznia 2020
Opublikowane: 29.03.2019

Abstrakt

Contemporary Bulgaria has been a member state of NATO since 2004 and a member state of the European Union (EU) since 2007. Thanks to the accession to these organisations, Bulgaria has been included in the European-Atlantic structures, and the level of security of this country has increased significantly. Nevertheless, threats and problematic issues concerning the security of contemporary Bulgaria continue to exist, and these threats mostly come from inside the country. There are different kinds of political, economic and social problems. This article describes the above-mentioned problems by concentrating on the threats that, according to the author, are the most difficult to solve and seem to be most significant regarding the context of Bulgaria’s security.

Bibliografia

 1. Ambareva H., Protests, politics and values in Bulgaria 2013, [w:] Social movements in Central and Eastern Europe. A renewal of protests and democracy, ed. G. Pleyers, I. N. Sava, Universității din București, București 2015.
 2. Angelov I., Bulgarian strenghts and weaknesses on the verge of the EU accession, „Economic Annals” (Belgrad) 2007, vol. 52, No. 174−175, dostępny w internecie [dostęp: 2 XI 2018]: <http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/06/174-5.pdf>.
 3. Bujwid-Kurek E., Mikucka-Wójtowicz D., Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2015.
 4. Bulgaria in transition. Politics, economics, society and culture after communism, ed. J. D. Bell, Westview Press, Colorado 1998.
 5. Cartner H., Decommunization in Bulgaria, Human Rights Watch, Helsinki 1993 (The News from Helsinki Watch, 5, 14), dostępny w internecie [dostęp: 30 X 2018]: <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/BULGARIA938.PDF>.
 6. Christova Ch., Foerger D., Lustration – addressing the consequences of the communist regime in Bulgaria, „International Reports” 2008, issue 1, dostępny w internecie [dostęp: 30 X 2018]: <https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c4ffe7a7-4acb-e85b-a22a-0a6be7f95930&groupId=252038>.
 7. Čipin I., Ilieva N., Coping with demographic decline in Croatia and Bulgaria, Friedrich Ebert Stiftung, [Zagreb] 2017, dostępny w internecie [dostęp: 2 XI 2018]: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/13814.pdf>.
 8. Conley A. H., Mina J., Stefanov R., Vladimirov M., The kremlin playbook. Understanding Russian influence in Central and Eastern Europe, Center for Strategic & International Studies, październik 2016, dostępny w internecie [dostęp: 6 XI 2018]: <http://www.csd.bg/fileadmin/user_upload/160928_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf>.
 9. Crampton J. R., Bulgaria, Oxford University Press, Oxford 2008.
 10. Democratic backsliding in Bulgaria, Institute for Market Economics, [b.d.m.w.], dostępny w internecie [dostęp: 2 XI 2018]: <https://ime.bg/var/images/IME_democractic_back-sliding_English.pdf>.
 11. Dymarski M., Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 12. Eberhardt P., Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Geopolityka” [online], 19 V 2012 [dostęp: 1 XI 2018], dostępny w internecie: <http://geopolityka.net/rosyjski-panslawizm-jako-idea-geopolityczna/>.
 13. „Europa Środkowo-Wschodnia” (ISP PAN).
 14. Ganev V. I., Bulgaria’s year of civic anger, „Journal of Democracy” 2014, vol. 25, No. 1, dostępny w internecie [dostęp: 30 X 2018]: <https://www.journalofdemocracy.org/article/legacies-1989-bulgarias-year-civic-anger>.
 15. Georgiev Y., Bulgaria’s demographic challenge, „Emerging Europe” [online], 22 II 2018 [dostęp: 2 XI 2018], dostępny w internecie: <https://emerging-europe.com/voices/bulgarias-demographic-challenge/>.
 16. „GERB” [online, dostęp: 8 VIII 2019], dostępna w interrnecie: <http://www.gerb.bg/bg>.
 17. Grela M., Humanicki M., Kitala M., Michałek T., Mroczek W., Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2015 (Sytuacja Gospodarcza w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 1/15).
 18. Hallberg D., Ossewaarde M., Protest and recognition in the Bulgarian summer 2013 movement, [w:] Protest, social movements and global democracy since 2011. New perspectives research in social movements, conflicts and change, ed. T. Davies, H. E. Ryan, A. Milciades Pena, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2016 (Research in Social Movements, Conflicts and Change, 39).
 19. Hebda W., Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku, „Polityka Energetyczna” 2015, t. 18, z. 2.
 20. Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2000.
 21. Hristov H., Komisiâta „Bonev” i neefektivnostta na p″rviâ zakon za dosietata, „D″ržavna sigurnost” [online], 13 X 2011 [dostęp: 22 X 2019], dostępny w internecie: <https://desebg.com/komisii/436-2011-10-13-19-24-10>.
 22. Hristov H., Propusnatite istoričeski momenti za lustraciâ v B″lgariâ, „D″ržavna sigurnost” [online], 1 II 2011 [dostęp: 22 X 2019], dostępny w internecie: <https://desebg.com/lustracia/79-2011-02-01-00-13-56>.
 23. Ideology and social movements. A comparative analysis of the 2013 protests in Bulgaria, Hungary and Romania, [w:] Social movements in Central and Eastern Europe. A renewal of protests and democracy, ed. G. Pleyers, I. N. Sava, Universității din București, București 2015.
 24. Jelavich B., Historia Bałkanów, t. 2: Wiek XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 25. Jóźwik B., Stępniewski T., Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, R. 14, z. 5.
 26. Kalinova E., Baeva I., B″lgarskite prehodi 1939−2010, Izdatelstvo „Paradigma”, Sofiâ 2010.
 27. Karasimeonov G., Partijnata sistema v B″lgariâ, Izdatelstvo „Nik”, Sofiâ 2010.
 28. Kłaczyński R., Polityka Imperium Rosyjskiego wobec państw, narodów bałkańskich 1826−1914, „Studia Środkoweuropejskie i Bałkanistyczne” 2017, t. 26.
 29. Krastev I., Why Bulgaria’s protest stand out in Europe, „The Guardian” [online], 30 VII 2013 [dostęp: 30 X 2018], dostępny w internecie: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/30/bulgaria-protests-europe>.
 30. Lustracja w krajach Europy Środkowej i państw bałtyckich, red. P. Bukalska i in., Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2009.
 31. Mladenov Ch., Ilieva M., The depopulation of the Bulgarian villages, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series” 2012, No. 17.
 32. National minimum wages in the EU monthly minimum wages below €500 in east and well above €1000 in northwest, Eurostat, 10 II 2017 (Eurostat News Release, 25/2017), dostępny w internecie [dostęp: 3 XI 2018]: <http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-10022017-AP>.
 33. Nowakowski M., Bułgaria, [w:] Lustracja w krajach Europy Środkowej i państw bałtyckich, red. P. Bukalska i in., Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2009.
 34. Pioskowik E., Bułgaria, [w:] Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Migalski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005.
 35. Protest, social movements and global democracy since 2011. New perspectives research in social movements, conflicts and change, ed. T. Davies, H. E. Ryan, A. Milciades Pena, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2016 (Research in Social Movements, Conflicts and Change, 39).
 36. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, „Instytut Europy Środkowo-Wschodniej” [online, dostęp: 1 IX 2019], dostępny w internecie: <http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/spisroczniki.php>.
 37. Sobczak J., Kwestia bałkańska w rosyjskiej polityce zagranicznej z przełomu XIX i XX wieku i jej polskie epizody, „Acta Polono-Ruthenica” 2003, nr 8.
 38. Social movements in Central and Eastern Europe. A renewal of protests and democracy, ed. G. Pleyers, I. N. Sava, Universității din București, București 2015.
 39. Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2003.
 40. Tanty M., Konflikty bałkańskie w latach 1878−1918, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.
 41. Wasilewski T., Historia Bułgarii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
 42. Witte G., Putin could be a winner in European parliamentary vote if far right gains ground, „Washington Post” [online], 19 V 2014 [dostęp: 31 X 2018], dostępny w internecie: <http://www.washingtonpost.com/world/putin-could-be-a-winner-in-european-parliamentary-vote-if-far-right-gains-ground/2014/05/18/4de276e9-9ee3-4366-9102-81e91e03f182_story.html>.
 43. Wojnicki J., Alternacja władzy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 roku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2011, t. 7.
 44. Wojnicki J., Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Wydawnictwo Autorskie, Warszawa 2002.
 45. Woźnica R., Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.