Legalność władzy a tajność polityki


Abstrakt

This article is devoted to the secrecy of politics in the context of sources and mechanisms of the legitimization of state power. The author formulates a thesis according to which the category of secrecy is inapplicable and inadequate beyond the form of power that is based on broad, purposive and rational legitimacy. Secret politics – which is in principle heteronomous and unjustifiable on the basis of the broadly understood idea of representation – is a technique that allows the power to mediate between the subjective motivations of individuals and social groups and the objective good of a political community. This, in turn, exposes the multifaceted contradiction between real political subjectivity and autonomy and the ‘objective’ metaphysical horizon that lies at the foundations of this subjectivity.


Słowa kluczowe

tajność; polityka; legitymacja; subiektywność; emancypacja; legalność

Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.

Berlin I., Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewisz, D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 203.

Berlin I., Pod prąd, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 147–157.

Condorcet A.N., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłum. E. Hartleb, J. Strzelecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 156.

Habermas J., Uwzględniając Innego, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Hobbes T., Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2005.

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, t. 2, s. 365.

Kant I., Do wiecznego pokoju, tłum. M. Żelazny, Wydawnictwo Comer, Toruń 1995, s. 90.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 38.

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 305.

Machiavelli N., Książę, tłum. Cz. Nanke, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1999.

Machiavelli N., Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, tłum. K. Żaboklicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Mill J.S., O wolności, w: idem, Utylitaryzm. O wolności, tłum. A. Kurlandzka, T. Kotarbiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 93.

Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

Platon, Państwo, w: Państwo, Prawa, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 14.

Siemek M.J., Rozum, wolność, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 115.

Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1969, s. 168.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, tłum. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 158.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


Mazurek, M. (2017). Legalność władzy a tajność polityki. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 83-97. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.04

Marcin Mazurek 
Akademia Sztuki Wojennej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8159-3762

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o obronności, doktorant na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Redaktor naczelny półrocznika „Eryda”. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa w kontekście integracji kulturowej, gospodarczej i politycznej, decentralizacji władzy oraz ewolucji pojęć panowania i suwerenności.Inne teksty tego samego autora