„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967‐1979), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016). 
Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.

Wszystkie teksty publikowane w „Kulturze i Społeczeństwie” są dostępne w wersji elektronicznej na zasadzie open access, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakikolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Wszystkie artykuły w czasopiśmie są udostępniane na licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie ani publikowanie tekstów. 

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Instytutowi Studiów Politycznych PAN niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji.

Wysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że artykuł nie był publikowany ani zgłaszany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie oraz nie zostały naruszone prawa autorskie innych osób ani podmiotów.

Wszystkie nadsyłane prace są weryfikowane przez redakcję w programie Crossref Similarity Check (iThenticate) w celu zapobiegania publikacji plagiatów i autoplagiatów.

ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

CfP Troska o dobrostan: znaczenia, strategie i konteksty

2024-01-18

Zapraszamy do składania tekstów do kolejnego numeru naszego czasopisma, gdzie skupimy się na refleksji nad pojęciem dobrostanu. Termin składania artykułów upływa 15 kwietnia 2024 r. Szczegóły dotyczące nadsyłania i wymogów edytorskich można znaleźć na stronie czasopisma: http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/.

Konkurs o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej rozstrzygnięty!

2023-10-23

W VII edycji Konkursu nagrodę za „wyróżniającą się autorską pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego” otrzymała Agnieszka Witkowska-Krych za książkę pt. „Dziecko wobec zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w Getcie Warszawskim”, opublikowaną w 2022 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym.

CfP "Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej"

2023-09-18

W planowanym numerze „Kultury i Społeczeństwa” chcemy podjąć tematykę związaną z przemianami władzy symbolicznej i zmianami jej dysponentów.  Teksty prosimy składać do 15 stycznia 2024 r.  

Przypominamy o konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej!

2023-09-12

Na zgłoszenia czekamy do 22 września! Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego https://tiny.pl/cqxf6

Ruszyła VII Edycja Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2023-05-26

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowanych w 2021 lub 2022 roku!

Prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat h.c. Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze

2023-05-22

Członek Zespołu Redakcyjnego "Kultury i Społeczeństwa", prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze - najwyższą godność w naszej akademickiej pracy. Wręczenie doktoratu nastąpi 28 czerwca 2023 w Halle. Podczas tej podniosłej uroczystość prof. Traba wygłosi wykłąd pt. "Sukcesja kulturowa. Dlaczego (nie) potrzebujemy niechcianego dziedzictwa kulturowego"?

W liście Dziekana, prof. Andreasa Pečara informującym prof. Roberta Trabę o nadaniu doktoratu honorowego czytamy:  "Wydział Humanistyczny I: Nauki społeczne i historyczne nauki o kulturze Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze decyzją Rady Wydziału, na wniosek Instytutu Historii, w dniu 19 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o nadaniu Panu tytułu doktora honoris causa. Chciałbym pogratulować Panu w imieniu całego wydziału i złożyć moje szczere gratulacje. Honorujemy Pana za pracę nad metodologią i badaniami empirycznymi w zakresie transnarodowej historii wzajemnych oddziaływań [crossed history] oraz za osiągnięcia w krytycznym badaniu europejskich kultur i praktyk pamięci".  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

h5Index
6

MNISW
70 (2021)