W trzydziestą rocznicę śmierci Profesora Jana Lutyńskiego


Abstrakt

This text was written in remembrance of Professor Jan Lutyński — an outstanding Polish sociologist, founder of the Łódź methodological school, and co-founder of the Polish Sociological Association — on the thirtieth anniversary of his death. The author presents the results of bibliographical research, which confirm the topicality of Professor Lutyński’s ideas.


Słowa kluczowe

Jan Lutyński; socjologia polska; metodologia nauk społecznych

Biały Kamila, 2009, Komunikowanie pozorne a komunikowanie autentyczne w obszarze szkolnictwa wyższego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 175–189.

Bielecka-Prus Joanna, 2009, Społeczne role socjologów w PRL, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 71–103.

Bielecka-Prus Joanna, 2011, The Social Roles of Polish Sociologists after 1945, „Comparative Sociology”, t. 10, nr 5, s. 735–765.

Czyżewski Marek, 2009a, Działania „neopozorne”. Uwagi na temat przeobrażeń komunikowania publicznego i życia naukowego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 9–31.

Durka Włodzimierz, 2014, Struktury — kapitał społeczny — interesariusze. Badania nad zbiorowościami terytorialnymi na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 4.

Frątczak-Müller Joanna, 2017, Łączą nas wspólne cele. Analiza zasad uspołecznienia procesów programowania strategicznego gmin i powiatów, „Rocznik Lubuski”, t. 43, nr 2, s. 49–63.

Gadowska Kaja, 2009, Działania pozorne. Problem upolitycznienia procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 51–90.

Gadowska Kaja, Rymsza Marek, 2017, Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej. Nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej, „Studia Socjologiczne”, nr 4.

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Kretek-Kamińska Agnieszka, 2009, Kontrakt socjalny — założenia a realizacja. Przykład łódzki, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 149–173.

Gwardys-Szczęsna Sylwia, 2014, Pozór w edukacji ekologicznej, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1.

Kolasińska Elżbieta, 2011, Społeczna odpowiedzialność organizacji w praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 156.

Kolasińska Elżbieta, 2012, Deprecjacja kompetencji kobiet w polskich organizacjach, „Kobieta i Biznes. Akademicko-Gospodarcze Forum” 20/1–4, s. 22–28.

Kordasiewicz Anna, Sadura Przemysław, 2017, Clash of Public Administration Paradigms in Delegation of Education and Elderly Care Services in a Post-socialist State (Poland), „Public Management Review”, t. 19, nr 6, s. 785–801.

Kubiak Anna (oprac.), 2008, Profesor Jan Lutyński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Kubiak Anna, Krzewińska Aneta, 2009, Działania pozorne w procesie stanowienia prawa na przykładzie ustawy o lobbingu, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 33–49.

Lutyński Jan, 1977, Działania pozorne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 69–78.

Lutyński Jan, 1978, Apparent Activieties, „Polish Sociological Bulletin”, nr 1.

Lutyński Jan, 1983, Działania pozorne, w: Wieczory Dyskusyjne. Materiały duszpasterskie,Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Łódź.

Lutyński Jan, 1990, Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Lutyński Jan, 1994, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe,Łódź.

Niesporek Andrzej, Trembaczowski Łukasz, Warczok Tomasz, 2013, Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych, Nomos, Kraków.

Piotrowski Andrzej, 1998, O Jana Lutyńskiego koncepcji działań pozornych, „Kultura i Społeczeństwo”,nr 4: „W dziesiątą rocznicę śmierci Jana Lutyńskiego”.

Piotrowski Marek, Kucińska Elżbieta, Piotrowska Klaudia, 2015, Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu, „Parezja”, nr 1.

Przybylski Bartłomiej Kacper, Żuk Natalia, 2009, Problematyczność koncepcji działań pozornych Jana Lutyńskiego — na przykładzie badania organizacji studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 191–207.

Sadura Przemysław, 2016, Od centralnego planowania do współzarządzania? Polski system edukacji w epoce zmiany paradygmatu administrowania, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.

Stempień Jakub Ryszard, 2009, Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 107–128.

Szyling Grażyna, 2016, Koncepcja walidacji efektów uczenia się: obszary pedagogicznych redukcji i ich(nie)zamierzonych skutków, „Rocznik Andragogiczny”, t. 23, s. 169–198.

Trawkowska Dobroniega, 2007, Działania pozorne w pomocy społecznej — przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 10.

Trawkowska Dobroniega, 2009, Działania pozorne w pomocy społecznej — przejawy — mechanizmy —skutki, „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 129–147.

Niesporek Andrzej, Trembaczowski Łukasz, Warczok Tomasz, 2013, Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych, Nomos, Kraków.

Zarycki Tomasz, 2013, Polskie nauki społeczne w świetle hipotezy peryferyjnej dualności, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 49, nr 1.

Zarycki Tomasz, 2014, Social Dialogue under the Supremacy of the Intelligentsia, „Warsaw Forum of Economic Sociology”, t. 5, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-28


Krzewińska, A., & Kretek-Kamińska, A. (2018). W trzydziestą rocznicę śmierci Profesora Jana Lutyńskiego. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 233-238. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.15

Aneta Krzewińska  aneta.krzewinska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5267-3600
Agnieszka Kretek-Kamińska 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3896-4764
Inne teksty tego samego autora