Dezorganizacja życia rodzinnego w sytuacji uwięzienia rodzica. Wstępna refleksja teoretyczna i wyniki badań własnych


Abstrakt

This article is devoted to the functioning of families that are in crisis as the result of a family member’s imprisonment. The author’s description of the most important functions and tasks of the family as the primary social group leads to further reflections. The disorganization of family life caused by placing a parent in prison is described and a case study is used to illustrate the issues. On the basis of an autobiographical narrative interview, the process of reorganizing family life is analyzed from the perspective of a ‘prisoner’s child.’


Słowa kluczowe

kryzys uwięzienia; dezorganizacja życia rodzinnego; niewinne ofiary systemu sprawiedliwości; dzieci uwięzionych rodziców

Bakiera Lucyna, 2006, Obraz życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. 27.

Błażek Magdalena, Kaźmierczak Maria, Lewandowska-Walter Aleksandra, 2010, Więzi uczuciowe i postawy wychowawcze w rodzinach o ograniczonych kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, w: Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska (red.), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Difin, Warszawa.

Boszormenyi-Nagy Ivan, Spark Geraldine, 1973, Invisible Loyalties: Reciprocity in Intergenerational Family Therapy, Harper & Row, New York.

Cudak Henryk, 2010, Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie, w: Wojciech Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Cudak Henryk, 2011, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny”, nr 1(2).

Cudak Sławomir, 2010, Przekaz systemu wartości w środowisku rodzinnym, w: Wojciech Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Domżalska Aneta, 2012, Dzieci rodziców pozbawionych wolności, „Forum Pedagogiczne”, nr 1.

Kacprzak Andrzej, 2012, Dzieci osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Przegląd badań i analiza problematyki, w: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kazubowska Urszula, 2010, Rodzina jako najważniejsza przestrzeń kształtowania się systemu wartości i tożsamości dziecka, w: Wojciech Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kaźmierska Kaja, 2004, Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.

Kozak Stanisław, 1986, Sieroctwo społeczne. Psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domu dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kupczyk Jan, 1989, Procesy socjalizacji dzieci ojców wielokrotnie pozbawianych wolności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Łuczyński Andrzej, 2008, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, KUL, Lublin.

Machel Henryk, 2014, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej, „Resocjalizacja Polska”, nr 7.

Nowak Beata Maria, 2011, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rzepliński Andrzej, 1981, Rodziny więźniów długoterminowych. Z badań nad społecznymi skutkami skazania, Ossolineum, Wrocław.

Sakowicz Tadeusz, 2009, Badania rodzin więźniów w literaturze zachodniej, w: Franciszek Kozaczuk (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Sapia-Drewniak Eleonora, 1989, Sytuacja szkolna dzieci osób karanych pozbawieniem wolności, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 17.

Schier Katarzyna, 2016, Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia roli w rodzinie, Scholar, Warszawa.

Schutz Alfred, 1945, The Homecomer, „American Journal of Sociology”, t. 50, nr 4.

Schütze Fritz, 2012, Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, w: Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.

Szlendak Tomasz, 2015, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szmatka Jacek, 2007, Małe struktury społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tyszka Zbigniew, 1979, Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Tyszka Zbigniew, 2002, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pobierz

Opublikowane : 2016-09-19


Sikorska, A. (2016). Dezorganizacja życia rodzinnego w sytuacji uwięzienia rodzica. Wstępna refleksja teoretyczna i wyniki badań własnych. Kultura I Społeczeństwo, 60(3), 119-131. https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.3.7

Angelika Sikorska  angelika.sikorska@uni.lodz.pl
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego  Polska
Inne teksty tego samego autora