Rola pieczy zastępczej w procesie socjalizacji


Abstrakt

This article is devoted to an analysis of the foster care system, with particular consideration of its pro-social function. It contains the initial findings of field research into the foster care system. The most important are: 1) the division of family functions between the various participants is suboptimal and generates conflicts; 2) foster families lack social and organizational support; 3) biological parents are not motivated to improve their child-raising skills; 4) in the current situation the pro-social function of foster care is not performed, and thus foster care contributes to the reproduction of pathological phenomena.


Słowa kluczowe

piecza zastępcza; polityka społeczna; socjologia rodziny; funkcje rodziny; patologie społeczne

Danecka Marta, Kinowska Zofia, Kęska Adam, Cieślar Jacek, 2016, „Instytucja pieczy zastępczej — raport z badań wstępnych”, ISP PAN, Warszawa.

Domański Henryk, Mach Bogdan, Przybysz Dariusz, 2008, Pochodzenie społeczne — wykształcenie — zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982–2000, w: Henryk Domański (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Gudbrandsson Braggi, 2006, Dzieci w instytucjach opiekuńczych: zapobieganie instytucjonalizacji i alternatywne formy opieki w krajach europejskich, „Dziecko Krzywdzone”, t. 5, nr 4.

Hałoń Edward (red.), 1995, Rodzina — jej funkcje przystosowawcze i ochronne, CUN PAN, Warszawa.

Hrynkiewicz Józefina, 2006, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Kolankiewicz Maria, 2006, Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dziećmi, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 17.

Racław-Markowska Mariola, 2005, System pomocy rodzinom i dzieciom jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu w środowiskach lokalnych, w: Lucyna Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.

Racław Mariola, 2011, Kontradykcje opieki zastępczej, w: Dobroniega Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Akapit, Toruń.

Racław Mariola, 2013/2014, O sieciowaniu i granicach pracy (socjalnej) z rodzinami w opiece zastępczej, „Trzeci Sektor,” numer specjalny, s. 35–45.

Roguska Agnieszka, Danielak-Chomać Małgorzata, Kulig Beata (red.), 2011, Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Stowarzyszenie Wioski Dziecięce–Fundacja „Szansa”–Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Warszawa–Siedlce.

Ruszkowska Marzena, 2013, Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Szlendak Tomasz, 2012, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Trawkowska Dobroniega (red.), 2011, Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Akapit, Toruń.

Tyszka Zbigniew, 1979, Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Ziemska Maria, 1977, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2016-09-19


Kinowska, Z., & Kęska, A. (2016). Rola pieczy zastępczej w procesie socjalizacji . Kultura I Społeczeństwo, 60(3), 151-164. https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.3.9

Zofia Kinowska  kinowska@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0229-552X
Adam Kęska 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1603-7815