Rola diagnozy w zapewnianiu bezpieczeństwa w uczelniach na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie roli diagnozy w zapewnianiu bezpieczeństwa osób studiujących i przygotowujących rozprawy doktorskie na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pierwszej części omówiono instytucjonalizację zadań na rzecz bezpieczeństwa na uczelniach. Dalej przeanalizowano badania poczucia bezpieczeństwa w krakowskich szkołach wyższych oraz opisano doświadczenia badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie bezpieczeństwa, w tym ewolucję metodologii, wyniki badań ankietowych prowadzonych na UJ w latach 2011–2021 (tj. Barometr Satysfakcji Studenckiej oraz badanie „Bezpieczeństwo i równe traktowanie”) oraz procedurę ich upowszechniania i wykorzystywania. Opracowanie zamykają najważniejsze wnioski pochodzące z doświadczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie procesu badawczego nad bezpieczeństwem osobistym w uczelni.


Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe; bezpieczeństwo; diagbnoza; analiza treści; badania sondażowe

Armuła Anna, Bauer Marek, Beńko Piotr, Grzonka Daniel, Romek Beata, Małkuch-Świtalska Justyna, Tyrka Marta, Wójcik Weronika, 2022, Plan Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2022–2025, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków (https://sip.pk.edu.pl/images/procedury/polityka_rownosci_pk.pdf [dostęp: 03.10.2022]).

Babbie Earl, 2004, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Burkiewicz Bernadetta, Jurzak-Mączka Katarzyna, 2012, 4.4. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w Małopolsce, w: Janina Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 133–139.

Ciesielski Piotr, Jurzak-Mączka Katarzyna, 2014, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2014, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022].

Ciesielski Piotr, Jurzak-Mączka Katarzyna, 2015, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2015, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022]).

Ciesielski Piotr, Jurzak-Mączka Katarzyna, 2016, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2016, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022]).

Czapska Janina, 2004, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wydawnictwo POLPRESS, Kraków.

Czapska Janina, 2015, Jak skutecznie zapewniać bezpieczeństwo? Współczesne wyzwania, w: Janina Czapska, Anna Okrasa (red.), Bezpieczeństwo — policja — kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 7–26.

Czapska Janina, 2017, Dialog głuchych? Nadzieje i wyzwania związane z budowaniem bezpiecznego miasta, w: Janina Czapska, Piotr Mączyński, Katarzyna Struzińska (red.), Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Wydawnictwo JAK, Kraków, s. 19–40.

Czapska Janina, Jurzak Katarzyna, 2017, Jak korzystać z dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa?, w: Janina Czapska, Piotr Mączyński, Katarzyna Struzińska (red.), Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Wydawnictwo JAK, Kraków, s. 89–118.

Czapska Janina, Klosa Magdalena, Lesińska Elżbieta, Okrasa Anna, 2012, Przemoc seksualna wobec kobiet, nękanie i strach przed przestępczością. Raport Polski. Publikacja z projektu: Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime EU-Project 2009–2011 – JLS/ 2007/ISEC/415: Przemoc seksualna wobec kobiet, nękanie i strach przed przestępczością, Bochum (www.gendercrime.eu/pdf/gendercrime_country_report_poland_polish.pdf [dostęp: 22.03.2023]).

Denzin Norman K., 2006, Sociological Methods: A Sourcebook, Routledge, New York.

Długosz Piotr, 2020, Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/7488 [dostęp: 03.10.2022].

Feliks-Długosz Agnieszka, Jurzak-Mączka Katarzyna, 2012, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badań zrealizowanych w latach 2011–2012, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022]).

Feliks-Długosz Agnieszka, Jurzak Katarzyna, 2017, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2017, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022]).

Fisher Bonnie S., Sloan John S. III (red.), 2007, Campus Crime. Legal, Social, and Policy Perspectives. Second Edition, Charles C Thomas Publisher, Springfield.

Fisher Bonnie S., Sloan John S. III (red.), 2013, Campus Crime. Legal, Social, and Policy Perspectives. Third Edition, Charles C Thomas Publisher, Springfield.

Fisher Bonnie S., Sloan John S. III (red.), 2022, Campus Crime. Legal, Social, and Policy Perspectives. Fourth Edition, Charles C Thomas Publisher, Springfield.

Gierszewski Janusz, Osmólska Iwona, 2021, Bezpieczeństwo personalne studentów w domach studenckich Akademii Pomorskiej, w: Gierszewski Janusz, Osmólska Iwona (red.), Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych, Difin, Warszawa.

Jurzak-Mączka Katarzyna, 2011, Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Zapewnianie bezpieczeństwa na uczelniach wyższych w oparciu o zasady CPTED, w: Lech Grochowski, Arkadiusz Letkiewicz, Andrzej Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno, t. 2, s. 336–345.

Jurzak-Mączka Katarzyna, 2016, Dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, VIII(1), 198, s. 7–20.

Jurzak-Mączka Katarzyna, Struzińska Katarzyna, Szafrańska Michalina, 2013, Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego — perspektywa empiryczna, „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 2(19), s. 85–114.

KNSS UJ, 2007, Florek Iwona, Gajda Joanna, Hess Paweł, Kurek Maciej, Osiborska Katarzyna, Sokołowska Anna, Strzałkowska Hanna, Turek Konrad, Wajler Jagna, „Raport z badań poczucia bezpieczeństwa studentów i mieszkańców akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część jakościowa”, Kraków (niepublikowane).

Mertler Craig A., 2014, The Data-Driven Classroom: How do I use student data to improve my instruction?, ASCD, Minnesota.

Pałka Małgorzata, Lenartowicz Szczepan, 2010, „Komisja Bezpieczeństwa Samorządu Studentów”, w: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Ewaluacja badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów KA. Badania poczucia bezpieczeństwa studentów” (niepublikowane).

Parkhurst Justin, 2017, The Politics of Evidence: From Evidence-based Policy to the Good Governance of Evidence, Routledge Studies in Governance and Public Policy, Routledge, Abingdon, Oxon, UK.

Pawson Ray, 2002, Evidence-based Policy: In Search of a Method, „Evaluation”, t. 8(2), s. 157–181 (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1358902002008002512 [dostęp: 27.03.2023]).

Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara, 2008, Ewaluacja interwencji społecznych, w: Jerzy Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 153–171.

Sani Ana, Nunes Laura M., Azevedo Vanessa, Sousa Hélder Fernando, 2020, Campus Criminal Victimization among Higher Education Students: A Diagnosis of Local Security in Porto, „Journal of Criminal Justice Education”, t. 31(2), s. 250–266 (DOI: 10.1080/10511253.2019.1702219).

Siemaszko Andrzej, Ostaszewski Paweł, Klimczak Joanna, Włodarczyk-Madejska Justyna, 2018, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wyniki badania sondażowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Analizy wymiaru sprawiedliwości, Warszawa (https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/IWS-A.Siemaszko-P.Ostaszewski-i-in.-Poczucie-bezpiecze%C5%84stwa-mieszka%C5%84c%C3%B3w-Warszawy.pdf [dostęp: 03.10.2022]).

Sherman Lawrence W., 2004, Evidence-Based Crime Prevention: A Global View from the U.S. to Japan, „Japanese Journal of Sociological Criminology”, t. 29, s. 82–92.

Strzebońska Anna, 2017, Dowody w zarządzaniu miastem. Czy w decyzjach publicznych jest miejsce na naukę?, Janina Czapska, Piotr Mączyński, Katarzyna Struzińska (red.), Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Wydawnictwo JAK, Kraków, s. 19–40.

Szwed Joanna, Jurzak Katarzyna, 2018, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2018, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022]).

Turbasa Karolina, 2017, „Bezpieczeństwo na Politechnice Krakowskiej. Badanie studentów 2017” (niepublikowane).

Van Woensel Lieve, 2021, Evidence for Policy-making: Foresight-based Scientific Advice, European Parliamentary Research Service, PE 690.529 — March 2021, European Parliament (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690529/EPRS BRI(2021)690529_EN.pdf [dostęp: 15.03.2023]).

Waniak Krzysztof, Jurzak Katarzyna, 2019, Barometr Satysfakcji Studenckiej. Raport z badania zrealizowanego w roku 2019, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (https://jakosc.uj.edu.pl/raporty [dostęp: 03.10.2022]).

Ziemski Stefan 1973, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-21


Jurzak, K., Strzemecka, S., & Krzemińska, K. (2023). Rola diagnozy w zapewnianiu bezpieczeństwa w uczelniach na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kultura I Społeczeństwo, 67(2), 179-204. https://doi.org/10.35757/KiS.2023.67.2.8

Katarzyna Jurzak 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1235-1380
Stella Strzemecka  stella.strzemecka@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0015-9639
Katarzyna Krzemińska 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8216-6017