Polacy w świecie późnego kapitalizmu: doświadczenia biograficzne a łady społeczne


Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki projektu badawczego dotyczącego rekonstrukcji dynamiki biograficznych doświadczeń wybranych kategorii członków polskiego społeczeństwa ostatniego ćwierćwiecza, których kariery edukacyjne i zawodowe kształtowały się w okresie transformacji systemowej po 1989 r. Tekst jest próbą wytyczenia analitycznych kategorii służących ustaleniu, w jaki sposób niektóre elementy trzech rodzajów porządku społecznego przenikających się we  współczesnym życiu społeczeństwa (ujmowane tu w kategoriach przednowoczesności, nowoczesności i ponowoczesności) wpływają na doświadczenia biograficzne jego członków w obszarze pracy, więzi społecznych i tożsamości.


Słowa kluczowe

przednowoczesność; nowoczesność; ponowoczesność; ład społeczny; transformacja systemowa; biografia; Polska

Apitzsch, Ursula, Lena Inowlocki. 2000. “Biographical analysis. A ‘German’ school?” In: P. Chamberlane, J. Bornat, T. Wengraf (eds.). The Turn to Biographical Methods in Social Science. Comparative Issues and Examples. London-New York: Routledge: 53–70.

Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

Beck, Ulrich. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.

Braudel, Fernand. 1958. “Histoire et sciences sociales: La longue durée.” Annales. Histoire, Sciences Sociales no. 4/13: 725–753.

Durkheim, Émile. 1967 [1897]. Suicide. Étude de sociologie. Paris: Presses universitaires de France.

Flick, Uwe. 2009. An Introduction to Qualitative Research. London: Sage.

Freud, Sigmund. 2011 [1929]. Civilization and Its Discontents. London: Penguin.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press.

Gergen, Kenneth J. 2009. The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. New York: Basic Books.

Goffman, Erving. 1961. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City, NY: Doubleday.

Haratyk, Karol, Kamila Biały. 2018. “Outline of the concept of order-generation dimensions: hypermodernity in Polish society of late capitalism.” Kultura i Społeczeństwo/Culture and Society no 4: 47–68.

Haratyk, Karol, Kamila Biały, Marcin Gońda. 2017. “Biographical meanings of work: the case of a Polish freelancer.” Przegląd Socjologii Jakościowej 13(4): 136–159. (www.przegladsocjologiijakosciowej.org).

Hermanns, Harry. 1995. “Narratives interview.” In: U. Flick, E. V. Kardorff , H. Keupp, L. V. Rosenstiel, S. Wolff (eds.). Handbuch qualitative Sozialforschung. Munich: Psychologie Verlags Union: 182–185.

Jacyno, Małgorzata. 2007. Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaźmierska, Kaja, Andrzej Piotrowski, Katarzyna Waniek. 2012. “Transnational work in the biographical experiences of traditional professions and corporate executives: Analysis of two cases.” In: R. Miller, G. Day (ed.). The Evolution of European Identities: Biographical Approaches. New York: Palgrave Macmillan: 76–101.

Kordasiewicz, Anna. 2016. (U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Lasch, Christopher. 1979. The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: Norton.

Merton, Robert K. 1966. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press; London: Collier-Macmillan.

Ossowski, Stanisław. 1983. O osobliwościach nauk społecznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

Parsons, Talcott. 1970. “Some problems of general theory in sociology.” In: J. C. McKinney, E. A. Tiryakian (ed.). Theoretical Sociology. Perspectives and Developments. New York: Appleton-Century-Crofts.

Rosenthal, Gabriele. 1995, Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt am Main: Campus.

Schütze, Fritz. 2008. Biography Analysis on the Empirical Base of the Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews. Part I, INVITE—Biographical Counselling in Rehabilitative Vocational Training. Further Educational Curriculum. EU Leonardo da Vinci Programme (http://www.zsm.ovgu.de/zsm_media/Das+Zentrum/Forschungsprojekte/INVITE/B2_1-p-140.pdf).

Sennett, Richard. 1998. The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: Norton.

Spagnuolo Lobb, Margherita. 2011. The Now-for-Next in Psychotherapy Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society. Milan: Instituto di Gestalt.

Walzer, Michael. 2006. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books.

Weber, Max. 1978[1922]. Economy and Society [Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie]. Berkeley: University of California Press.

Ziółkowski, Marek. 1997. O różnorodności teraźniejszości (Pomiędzy tradycją, spuścizną socjalizmu, nowoczesnością a ponowoczesnością), „Kultura i Społeczeństwo”, no 4.


Opublikowane : 2019-12-27


Biały, K., Gońda, M., Piotrowski, A., Haratyk, K., & Rosińska, A. (2019). Polacy w świecie późnego kapitalizmu: doświadczenia biograficzne a łady społeczne. Kultura I Społeczeństwo, 63(4), 3-16. https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.4.1

Kamila Biały 
Institute of Sociology, University of Lodz  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4933-3570
Marcin Gońda 
Institute of Sociology, University of Lodz  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0940-8849
Andrzej Piotrowski 
Institute of Sociology, University of Lodz  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4161-1006
Karol Haratyk 
Institute of Sociology, University of Warsaw  Polska
Anna Rosińska 
Ca' Foscari University Venice; University of Massachussets Lowell  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-4508-5565

Inne teksty tego samego autora