Infrastrukturalne uwarunkowania i rezultaty kontroli sprawowanej przez personel wobec wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich


Abstrakt

The author of this article analyses the relations between infrastructure and the exercise of control over inmates by the personnel of correctional institutions. He aims to show how physical aspects of the space are used by staff members to strengthen their own position. He uses a description of such facilities as a departure point for analyzing the activities of the social actors. The article is empirical in nature and rests on several years of qualitative field research in correctional institutions and facilities for juvenile delinquents in Poland. The analysis is based on material acquired through overt direct observation in correctional institutions and in voluntary interviews with staff and inmates, as well as visual material, internal documents, and letters.


Słowa kluczowe

zakłady poprawcze; schroniska dla nieletnich; paradygmat interpretatywny; badania jakościowe

Applebaum Anne, 2005, Gułag, tłum. Jakub Urbański, Świat Książki, Warszawa.

Basic Goran, 2014, Concentration Camp Rituals: An Extreme Case of Insecurity, „Journal of Criminal Justice Issues”, t. 14, nr 5–6, s. 21–33.

Blumer Herbert, 2007 [1969], Interakcjonizm symboliczny : perspektywa i metoda, tłum. Grażyna Woroniecka, Nomos, Kraków.

Chomczyński Piotr 2013a, Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych, w: Tomasz Ferenc, Marek Domański (red.), Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź.

Chomczyński Piotr 2013b, Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, t. 21, s. 91–117.

Chomczyński Piotr, 2014, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dewey John, 1920, Human Nature and Human Conduct: An Introduction to Social Psychology, Henry Holt and Co, New York.

Dymarczyk Waldemar, 2013, Janusowe oblicze organizacji, czyli w labiryncie metaforycznych obrazów architektury biznesu, w: Tomasz Ferenc, Marek Domański, (red.) Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź.

Ferenc Tomasz, 2013, Szpital jako laboratorium współczesnych projektów biopolitycznych, w: Tomasz Ferenc, Marek Domański (red.), Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź.

Foucault Michel, 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa.

Garfinkel Harold, 1956, Conditions of Successful Degradation Ceremonies, „American Journal of Sociology”, t. 61, s. 420–424.

Goffman Erving 2006, Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Goffman Erving, 2011 [1961], Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, tłum. Olena Waśkiewicz, Jacek Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań.

Konecki Krzysztof T., 1985, Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Konecki Krzysztof T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kamiński Marek M., 2006, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Mach Zdzisław, 2000, Rytuał, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Moczydłowski Paweł, 2002, Drugie życie więzienia, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.

Morgan Gareth, 1997, Obrazy organizacji, tłum. Zofia Wiankowska-Ładyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Prus Robert, Grills Scott, 2003, The Deviant Mystique: Involvements, Realities and Regulation, Praeger, Westport.

Schein Edgar, 1989, Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, w: Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, cz. 2: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Aleksander Marcinkowski, Jerzy Sobczak (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Schein Edgar, 1990, Organizational Culture, „American Psychologist”, t. 45, s. 109–119.

Sołżenicyn Aleksander, 2008, Archipelag GUŁag 1918–1956, tłum. Jerzy Pomianowski, Rebis, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2016-09-19


Chomczyński, P. (2016). Infrastrukturalne uwarunkowania i rezultaty kontroli sprawowanej przez personel wobec wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Kultura I Społeczeństwo, 60(3), 101-118. https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.3.6

Piotr Chomczyński  piotr.chomczynski@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7767-2740