Zmagania z niepewnością w biografiach członków rodzin emigrantów zarobkowych


Abstrakt

The manner of functioning among family members who experience separation as a result of emigration shows that it is part of their biography, as a permanent element in the organisation of life. For the children of emigrants, the absence of a parent is an expression of the fact that the family’s functioning changed as a result of travelling abroad, depriving them of stability and predictability in family life. The remarks of emigrants’ family members remaining at home reflect the cyclical rhythm of everyday life, and indicate the day-to-day absence of the emigrant and their presence during holidays, which is a recipe for conflict. Emigration causes uncertainty. A fear of unexpected events, which occur without the presence of a parent who is simply unable to return on time, is characteristic of the children of emigrants. The feeling of insecurity and risk develops a kind of healing sense of temporariness, a sense that the state of separation will soon come to an end, which lowers the emotional tension of the family members remaining in Poland. The analysis presented in this article covers the findings of the author’s research, conducted using the biographical method on the everyday experiences of people whose reality was shaped by the hardships of migration separation. In many respects the research reveals that the beliefs of economic emigrants’ family members concerning the perception of separation is an experience that violates the imaginary image of a stable family.


Słowa kluczowe

rodzina migracyjna; niepewność; poczucie osamotnienia; rozłąka; metoda biograficzna

Beck Ulrich, Giddens Anthony, Lash Scott, 2009, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chmielewska Iza, Panuciak Adam, Strzelecki Paweł, 2019, Polacy pracujący za granicą w 2018 r. Raport z badań, Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Warszawa.

Danilewicz Wioleta, 2010, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Dąbrowski Andrzej, Schumann Andrew, Woleński Jan, 2015, Podejmowanie decyzji. Pojęcia. Teorie. Kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków.

Dołęga Zofia, 2022, System rodzinny a poczucie samotności młodzieży z rodzin o typowej organizacji życia i rodzin rozłączonych z powodów ekonomicznych, „Wychowanie w Rodzinie”, nr 1, s. 29–47.

Giddens Anthony, 2014, Europa. Burzliwy i potężny kontynent, tłum. Olga Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Izdebska Jadwiga, 2000, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Janasz Krzysztof, 2009, Ryzyko i niepewność w gospodarce: wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 14, s. 87–98.

Janiszewski Ludwik, 1976, Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.

Kalinowski Sławomir, 2014, Pewni niepewności, w: Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski (red.), Życie na skraju — marginesy społeczne wielkiego miasta, Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 387–404.

Kawczyńska-Butrym Zofia, Kruk Marzena, 2015, Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, w: Iwona Taranowicz, Stella Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza, Wrocław.

Kaźmierska Kaja, Schütze Fritz, 2013, Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 4, s. 122–139.

Kaźmierska Kaja, Waniek Katarzyna, 2020, Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda — technika — analiza, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Lewis Oscar, 2011, Dzieci Sancheza, tłum. Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Wydawnictwo Bona, Kraków.

Madianou Mirca, Miller Daniel, 2012, Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia, Routledge, London.

Marciniak Ewa, 2009, Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, w: Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 56–65.

Michałek Justyna, Rostowska Teresa, 2014, Percepcja relacji rodzinnych a cechy temperamentu u młodzieży z rodzin migracyjnych, „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 19, nr 1, s. 71–86.

Stepulak Marian Zdzisław, Pabian Katarzyna, 2011, Strategie radzenia sobie ze stresem u współmałżonków w sytuacji migracji zarobkowej, „Roczniki Nauk o Rodzinie”, nr 3, s. 245–276.

Szczygielska Izabela, 2013, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szpunar Magdalena, 2021, O doniosłości niepewności i myśli słabej, „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 64, nr 3 (247), s. 87–99.

Ślusarczyk Magdalena, 2014, Migracje rodziców, migracje dzieci — wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, nr 19, s. 75–89.

Tyszka Zbigniew, 2002, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Walczak Bartłomiej, 2016, Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje, Scholar, Warszawa.

Włodarek Jan, Ziółkowski Marek, 1990, Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii, w: Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.

Zalega Tomasz, 2008, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-21


Doiczman, N. (2023). Zmagania z niepewnością w biografiach członków rodzin emigrantów zarobkowych. Kultura I Społeczeństwo, 67(2), 157-177. https://doi.org/10.35757/KiS.2023.67.2.7

Natasza Doiczman  natasza.doiczman@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0894-7747