O wypełnianiu nieistniejącej próżni

Mikołaj Pawlak, Tying Micro and Macro. What Fills up the Sociological Vacuum, Peter Lang, Berlin 2018


Abstrakt

This essay addresses the question of the ties between various social levels, particularly in connection with research on Polish society at various stages of its post-war history. In reference to the theoretical reflections and research presented by Mikołaj Pawlak in the book Tying Micro and Macro: What Fills Up the Sociological Vacuum in 2018, the author of the article argues for the necessity of careful consideration in formulating research generalities, especially when they refer to terms or metaphors coined earlier, such as the idea of a sociological vacuum proposed in the 1970s by Stefan Nowak.


Słowa kluczowe

społeczeństwo: jego poziomy i sieci powiązań; społeczeństwo polskie; próżnia socjologiczna; badania Stefana Nowaka; socjologia polska

Aleksander Jeffrey C. i in. (red.), 1987, The Micro–Macro Link, University of California Press, Berkeley.

Archer Margaret S., 1996, Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. Revised edition, Cambridge University Press, Cambridge.

Archer Margaret S., 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. Agata Dziuban, Nomos, Kraków.

Blumer Herbert, 1956, Social Science and the Desegregation Process, „The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences”, 304, s. 137–143.

Blumer Herbert, 1965, Industrialization and Race Relations, w: Guy Hunter (red.), Industrialization and Race Relations: A Symposium, Oxford University Press, London–New York, s. 220–253.

Burawoy Michael, 2009, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Nomos, Kraków, s. 525–561.

Collins Randall, 1975, Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science, Academic Press, New York.

Collins Randall, 2000 [1998], The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, Belknap Press, Cambridge, Mass.

Durkheim Emile, 1990, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.

Granovetter Mark, 1983, The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, „Sociological Theory”, 1, s. 201–233.

Huber Joan, Schneider Ben E. (red.), 1991, Macro-Micro Linkages in Sociology, Sage, Newbury Park.

Merton Robert K., 1995, The Thomas Theorem and the Matthew Effect, „Social Forces”, t. 74 (2), s. 379–424.

Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 155–173.

Parsons Talcott, 1937, The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers, The Free Press, Glencoe, Il.

Parsons Talcott, Shils Edward A. (red.), 1951, Toward a General Theory of Action: The Critical Foundations for the Social Sciences, Harper and Row, New York.

Pawlak Mikołaj, 2015, From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak’s Thesis Is Used in Analyses of Polish Society, „Polish Sociological Review”, nr 1, s. 5–27.

Pawlak Mikołaj, 2016, Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami, „Stan Rzeczy”, nr 1 (10), s. 316–335.

Mikołaj Pawlak, 2018, Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum, Peter Lang, Berlin.

Znaniecki Florian, 1988, Wstęp do socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-27


Mucha, J. (2019). O wypełnianiu nieistniejącej próżni. Kultura I Społeczeństwo, 63(4), 179-191. https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.4.9